Er min virksomhet omfattet av industriutslippsdirektivet (IED)?

I Norge er kravene fra IED tatt inn i forurensningsforskriften og avfallsforskriften. I vedlegg I til forurensningsforskriften kapittel 36 er alle typer virksomhet som er omfattet av direktivet listet opp. 

I tillegg til kravene fra direktivet som er tatt inn i forurensningsforskriften, utarbeides det BAT referansedokumenter (BREF) og BAT-konklusjoner med juridisk bindende grenseverdier for utslipp til luft og vann (BAT-AEL).

Forurensningsmyndigheten vil oppdatere virksomhetenes tillatelser med nye krav senest fire år etter at en BAT-konklusjon er vedtatt og publisert. 

I forurensningsforskriften kap. 36, vedlegg 1, er produksjonskapasiteten for min virksomhet angitt per dag. Ved min virksomhet har vi vanligvis bare ett skift (8 timer). Skal man da legge til grunn produksjonskapasitet pr. 8 timer eller et døgn?

Her skal man se på hvor mye det er mulig å produsere i løpet av et døgn (24 timer). Dersom det er tekniske begrensninger i anlegget eller begrensninger i regelverket som gjør at det ikke går an å produsere ut over ett visst nivå, kan dette nivået legges til grunn. Dette må vurderes konkret for den aktuelle virksomheten.

Er jeg omfattet av denne BREF-en?

I innledningen til BREF dokumentene er det gitt en oversikt ("scope") over hvilke bransjer/ aktiviteter/prosesser som retningslinjene i BREF dokumentet gjelder for. Her er det oppgitt en henvisning til listen over aktiviteter i annex I til direktivet som tilsvarer listen i vedlegg I til kap. 36 i forurensingsforskriften.

For eksempel BREF for tekstilindustri henvises det i "scope" til punkt 6.2 i Annex 1 i industri-utslippsdirektivet som tilsvarer punkt 6.2 i vedlegg 1 i forurensingsforskriftens kapittel 36: "Forbehandling (vasking, bleking, mercerisering) eller farging av fibrer eller tekstiler, med en behandlingskapasitet på over 10 tonn per dag".

I samme "scope" er det også presisert at referansedokumentet gjelder for aktivitetene:

  • fibre preparation
  • pretreatment
  • dyeing
  • printing
  • finishing

Grenseverdiene (BAT-AEL) er fastsatt med bakgrunn i informasjon innhentet for teknikkene over. Tekstilindustri med andre teknikker/ prosesser enn det som er beskrevet vil også bli vurdert mot BAT-konklusjonene for bransjen.

Referansedokumenter som gjelder på tvers av bransjer

Det er laget horisontale BREF som gir veiledning på tvers av bransjer om prinsipper som skal ivaretas i kravstillingen i tillatelser:

  • I BREF for energieffektivisering gis føringer for hvordan energien skal utnyttes effektivt og i tillatelsene stilles krav til energi hvor dette skal ivaretas.
  • I BREF for utslipp fra lagring gis det føringer for diffuse utslipp. I tillatelsene stilles det krav til miljørisikovurdering av utslipp, inkludert diffuse utslipp.
  • I BREF for industrielle kjølesystemer beskrives BAT-teknikker for balansert varmeveksling i prosesser ved design av anlegg (lokalitet/sted og varme-/ kjølebehov). Dette ivaretas i tillatelsen gjennom plikt til å redusere forurensing og krav til kjølevann og energi.

Reference report (REF) on monitoring of emissions to air and water (ROM) adresserer generelle aspekter ved måling av utslipp fra anlegg som omfattes av IED. I tillatelsene stilles krav til at virksomhetene skal etablere måleprogram og utslippene kontrolleres med representative målinger.

Referansedokument (REF) on Economics and Cross-Media effects handler om kost-nytte. Dokumentet adresserer regulering etter IPPC-direktivet, og er foreløpig ikke revidert etter IED.

Omfattes min virksomhet av kravet til utarbeidelse av tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann?

Hvis virksomheten er beskrevet i vedlegg I til forurensningsforskriftens kapittel 36 og i tillegg bruker, fremstiller eller slipper ut farlige stoffer og stoffblandinger i henhold til forskrift om klassifisering av stoffer (CLP), skal den ansvarlige for virksomheten utarbeide en tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann.