Kommunen

Kommunen er planmyndighet, og ansvarlig for å ivareta støyhensyn i arealplaner etter plan- og bygningsloven. Dette omfatter blant annet kommuneplanens arealdel, og område- og reguleringsplaner for ny bebyggelse, nye veger, nye industriområder osv.

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) anbefales å legges til grunn i denne type saker.

Kommunen forvalter også byggregelverket i plan- og bygningsloven (byggesaker, for eksempel søknader om rammetillatelse og igangsettingstillatelse), og har ansvar for at støy hensyntas her. Herunder er kommunene ansvarlig for at teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, og de støykravene som følger av denne, følges opp.

Kommunen er også myndighet for forskrift om miljørettet helsevern som er hjemlet i folkehelseloven. Etter forskrift om miljørettet helsevern kan kommunene blant annet pålegge retting av forhold ved en eiendom eller virksomhet, dersom denne gir støy som virker negativt på helsen.

Fra 1. januar 2020 har kommunen myndighet til å gi tillatelse etter forurensningsloven til støy fra motorsportbaner, skytebaner og vindmøller. 

Videre kan kommunen være eier av anlegg som støyer. Etter forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy, er kommunen som anleggseier ansvarlig for å kartlegge støy fra enkelte anlegg og gjennomføre støytiltak, for eksempel fra kommunale veier.

Dersom man er plaget av støy, er det ofte lurt å kontakte kommunen i første omgang. Kommunen skal opplyse om det er satt krav med hensyn til støy i enkeltsaker behandlet i kommunen, ettersom det er kommunen som er har ansvaret for å ivareta støyhensyn ved sin arealplanlegging.

Fylkesmannen

Fylkesmannens miljøvernavdeling er statens fagmyndighet for støy i hvert enkelt fylke. Som en del av denne rollen kan fylkesmannen blant annet uttale seg i plansaker i kommunene, og gå til innsigelse mot planene dersom vesentlige nasjonale og regionale interesser ikke blir ivaretatt.

Dette kan for eksempel gjelde ved vesentlige avvik fra Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet etter foruresningsforskriftens kapittel 5 om støy. Fylkesmannen har også myndighet til å gi tillatelse etter forurensningsloven til støy fra blant annet mange industribedrifter. Disse saksområdene følger av rundskriv T-3/12. Fylkeslegen, som også er en del av fylkesmannsembetet, behandler klagesaker og fører tilsyn etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern.

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet ligger under Klima- og miljødepartementet, og har fagansvar for støy. Vi utarbeider veiledning om støy i arealplanlegging og om støy som forurensning etter forurensningsloven og forurensningsforskriften. I tillegg formidler vi kunnskap om regelverket og miljøtilstanden (støysituasjonen). Vi arbeider også med utvikling av regelverk, overvåking av støy og internasjonal rapportering.

Direktoratet behandler også klagesaker hvor Fylkesmannens avgjørelser etter forurensningsloven er påklaget, samtidig som vi er forurensningsmyndighet for de største industribedriftene og for offshoreinstallasjoner.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen er anleggseier for fylkesveier, og dermed ansvarlig for kartlegging av støy og gjennomføring av støytiltak knyttet til fylkesveier.

Statens vegvesen

Statens vegvesen er anleggseier for riks- og europaveger, og er ansvarlig for kartlegging av støy og gjennomføring av støytiltak på denne delen av vegnettet.

Statens vegvesen er også myndighet for vegloven og vegtrafikkloven, herunder også kjøretøyforskriften, som har støykrav til blant annet kjøretøyer og bildekk.

Bane NOR og Jernbanedirektoratet

Bane NOR er anleggseier for jernbanenettet i Norge, og er ansvarlig for kartlegging av støy og gjennomføring av støytiltak knyttet til jernbane.

Jernbanedirektoratet forvalter en del aktuelt regelverk i jernbanesektoren, blant annet bestemmelser om byggegrense i jernbaneloven.

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet gir forskrifter og setter standarder for luftfartsvirksomheten i Norge, og gir tillatelser til og godkjenner de som vil drive virksomhet knyttet til luftfart. Herunder inngår blant annet forvaltning av regelverk knyttet til støysertifisering av fly, traseforskriften for Oslo lufthavn Gardermoen og konsesjonsbehandling av helikopterlandingsplasser.

Avinor

Avinor er et statlig aksjeselskap som er anleggseier for mange av de største flyplassene i Norge. De har ansvar for kartlegging av støy og gjennomføring av støytiltak ved disse flyplassene.

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Blant deres oppgaver på støyfeltet er å ivareta Forsvarets ansvar som eier av militære skytebaner og øvingsområder, samt militære flyplasser. Forsvarsbygg er ansvarlig for kartlegging av støy og gjennomføring av støytiltak ved disse anleggene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ligger under Olje- og energidepartementet, og har ansvar for forvaltning av vann- og energiressurser. NVE behandler konsesjonssøknader etter energiloven, blant annet for vindmølleparker og større kraftledninger. Støy blir vurdert som en del av konsesjonsbehandlingen.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet ligger under Helse- og omsorgsdepartementet, og jobber blant annet for å styrke befolkningens helse. Direktoratet jobber med helseaspektet ved støy, og veileder blant annet om forskrift om miljørettet helsevern. Etter denne forskriften kan kommunen pålegge retting av forhold ved en eiendom eller virksomhet, dersom denne gir støy som virker negativt på helsen.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Andre veivisere til støyregelverket