Plan- og bygningsloven

Gjennom plan- og bygningsloven regulerer kommunene arealbruk og byggeaktivitet. Støy er et viktig tema både ved planlegging av ny bebyggelse og ved planlegging av nye anlegg eller virksomheter som gir støy. Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) gir anbefalinger til kommunene om hvordan støy skal behandles etter plan- og bygningsloven.

Forskrift om konsekvensutredninger er hjemlet i plan- og bygningsloven, og her er støy nevnt som et tema som skal beskrives i en konsekvensutredning. Byggteknisk forskrift, som også er hjemlet i plan- og bygningsloven, stiller krav til nye bygninger, herunder grenser for innendørs støy.

Forurensningsloven

Forurensningsloven fastsetter et generelt forbud mot å forurense, inkludert å slippe ut støy. Unntatt fra forbudet er støy fra virksomheter som har egen utslippstillatelse (konsesjon) fra forurensningsmyndighetene, støy som er tillatt gjennom standardkrav i forskrift og støy som defineres som ”alminnelig forurensning”.

Konsesjonsbehandling etter forurensningsloven er mest aktuelt når det er snakk om støy fra industri, militære øvingsområder, større motorsportbaner og enkelte skytebaner. Fylkesmannen er konsesjonsmyndighet for de fleste kildene. Et unntak er de største industribedriftene og offshoreaktivitet, hvor Miljødirektoratet er myndighet. Et annet unntak er motorsportbaner, skytebaner og vindmøller, hvor kommunen er myndighet fra 1.1.2020.

Støy fra transport, som flyplasser, veger, jernbaner, havner og terminaler, er unntatt fra forurensingslovens bestemmelser. Forurensningsforskriften, som er hjemlet i forurensningsloven, setter imidlertid tiltaksgrenser for innendørs støynivå for enkelte bygninger som helårsboliger, skoler og helseinstitusjoner. Dersom tiltaksgrensen overskrides er anleggseier ansvarlig for å gjennomføre støytiltak.

Folkehelseloven

Folkehelseloven har i kapittel 3 bestemmelser om miljørettet helsevern. Med hjemmel i loven er det gitt en egen forskrift om miljørettet helsevern. Kommunene er myndighet, og kan blant annet kreve retting av forhold ved en eiendom eller virksomhet hvis denne gir støy med negativ helsevirkning

Arbeidsmiljøloven

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven er det gitt forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Begge disse omfatter støy.

Vegloven

Vegloven har blant annet bestemmelser om byggegrenser langs veger.

Vegtrafikkloven

Kjøretøyforskriften er hjemlet i vegtrafikkloven. Denne omhandler tekniske krav, godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr. Støy fra kjøretøy og bildekk er blant de forhold som blir regulert av forskriften.

Jernbaneloven

Jernbaneloven har blant annet bestemmelser om byggegrenser langs jernbane.

Luftfartsloven

Med hjemmel i luftfartsloven er det gitt forskrift om konsesjon for landingsplasser. Det er også gitt en egen forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn.

Energiloven

Vindmølleparker og større kraftledninger og transformatorstasjoner blir konsesjonsbehandlet etter energiloven. I denne sammenheng kan det stilles krav til støy.

Lov om motorferdsel i utmark

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag regulerer bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) båt og landing/start med motordrevet luftfartøy i utmark. Med hjemmel i loven er det gitt en nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og det er gitt en forskrifter om bruk av kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - med Forskrift om bruk av kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - forbud mot helikopterskiing og liknende. I tillegg er det gitt en forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark.

Lov om fritids- og småbåter

Lov om fritids- og småbåter setter et generelt forbud mot bruk av vannscootere. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra forbudet for nærmere avgrensede områder.

Produktkontrolloven

Gjennom produktkontrolloven og tilhørende forskrifter er det stilt krav til støy fra maskiner til utendørs bruk (maskinforskriften) og til leketøy (forskrift om sikkerhet ved leketøy). Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy mv setter støykrav til nye fritidsbåter.

Andre veivisere til støyregelverket