Kan gradvis økt aktivitet over en lengre periode ved en skytebane gjøre at fylkesmannen kan kreve søknad om konsesjon?

Ja, man kan gå inn å gjøre ny vurdering hvis man ser at det har vært vesentlige endringer/økning, selv om dette er over flere år, og så kreve konsesjon.

Er regulering av driftstid et tilstrekkelig virkemiddel for at motorsportbaner ikke bryter støykravene?

Generelt kan regulering av driftstid for motorsportbaner være et godt virkemiddel. Dersom kommunen i reguleringsplan tar inn bruksbegrensninger som det er dokumentert ivaretar støyforholdene i tråd med T-1442, vil dette normalt anses å være akseptabelt. Det bør også vurderes om banen skal konsesjonsbehandles etter forurensningsloven eller ikke. Fordelen med en tillatelse er at oppfølging, kontroll og endring av krav kan gjøres på en mer smidig og hurtig måte.

Hvilke støykrav gjelder for nye og gamle industrivirksomheter, ifølge veileder og mal for utarbeidelse av tillatelse etter forurensningsloven?

Nye bedrifter bør kunne overholde støykrav 55, 50 og 45 for dag, kveld og natt og LAFmax 60 om natten. Generelt bør man være strengere med nye virksomheter (nederste rad i tabell 1 i veileder til mal for tillatelse for virksomhet etter forurensningsloven), men beliggenhet, hvor støyende aktiviteten er og liknende må også tas med i vurderingen.

For eldre virksomheter kan det ofte være både vanskelig og dyrt å redusere støyen, og derfor gis disse av og til høyere støygrenser (øverste rad tabell 1 i veileder til mal for tillatelse for virksomhet etter forurensningsloven). Fylkesmannen må gjøre skjønnsmessige vurderinger, slik det er lagt opp til i ny veileder. Det er også derfor det ikke lenger vises til én grenseverdi, som tidligere.

Andre veivisere til støyregelverket