Nasjonalt støymål

Støy er forurensning etter forurensningsloven. I 2007 ble det fastsatt et nytt nasjonalt støymål.

Støymålet er todelt:

  1. Støyplager skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999.
  2. Tallet på personer som er utsatt for 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005.

Det første målet er rettet mot den generelle støyplagen i Norge, mens det andre målet er rettet mot de som er utsatt for de høyeste støynivåene.

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet ligger under Klima- og miljødepartementet, og har fagansvar for støy.

Vi utarbeider veiledning om støy i arealplanlegging og om støy som forurensning etter forurensningsloven og forurensningsforskriften. I tillegg formidler vi kunnskap om regelverket og miljøtilstanden (støysituasjonen).

Vi arbeider også med utvikling av regelverk, overvåking av støy og internasjonal rapportering.

Direktoratet behandler også klagesaker hvor fylkesmannens avgjørelser etter forurensningsloven er påklaget, samtidig som vi er forurensningsmyndighet for de største industribedriftene og for offshoreinstallasjoner.

Støykart

Støykartene er basert på beregninger fra Statens vegvesen, som tar utgangspunkt i hvor mange kjøretøy som i gjennomsnitt kjører på strekningen (årsdøgnstrafikk), andel tunge kjøretøy, stigning på vegen og fartsgrense.

Beregningen gir da en oversikt over et gjennomsnittlig utendørs støynivå gjennom et døgn.

De viser imidlertid ikke maksimalverdiene, som når tunge lastebiler eller motorsykler kjører forbi, selv om det ofte er disse kortvarige høye lydene som føles som mest belastende.

Støykartene er også såpass grovmaskede at de ikke er egnet til å angi konkrete støynivåer for enkelteiendommer. De gir likevel et bilde på hvilke områder som har utfordringer med utendørs støy.

Statens vegvesen kan ha mer detaljert informasjon om konkrete eiendommer eller området.

Støyveiledere

Relevante veiledere og rapporter på fagområdet for støy