Besøksstrategien oppsummerer det eksisterende kunnskapsgrunnlaget, setter mål for de ulike interessene og presenterer strategiske grep for å nå målene.

I tillegg vil det i mange tilfeller være gunstig med en tiltaksplan som vedlegg til planen, slik at den kan revideres uavhengig av resten av besøksstrategien.

Skriv besøksstrategi

Slik kan en besøksstrategi bygges opp:

1. Innledning
2. Mål
3. Kunnskapsgrunnlaget
4. Analyse av målene i lys av kunnskapen
5. Strategiske grep
6. Tiltaksplan

1. Innledning


1.1 Kort om reisemålet

Skriv kort om det natubaserte reisemålet, inkludert lokalisering, opplevelsesverdier, antall besøkende, stiens rolle lokalt. Illustrer gjerne med et kart.

1.2 Bakgrunn for arbeidet

Kort om bakgrunnen for arbeidet

Beskriv kort hva som er hovedformålet med besøksstrategien, spesifikt for det enkelte naturbaserte reisemålet. Hva ønsker dere å oppnå?

1.3 Forankring og prosess

Beskriv forankringen av arbeidet og kort om prosessen med å utvikle besøksstrategi, inkl. involvering av ulike interesser.

1.4 Kort om rammeverk

Beskriv hvordan arbeidet med stien er koblet til andre lovverk (naturmangfoldloven, friluftsloven, plan- og bygningsloven mm), planer og strategier (kommunale og regionale).

Dersom området berører et verneområde, må også koblingen til verneforskrift og ev. forvaltningsplan og besøksstrategi beskrives.

2. Mål

Kort innledning om hva dere vil med arbeidet. Skriv om ønsket utvikling på overordnet nivå (effektmål) basert på visjoner, planer. I hvilken retning ønsker dere å utvikle det naturbaserte reisemålet, og for hvilken type besøkende?

Konkretiser deretter med resultatmål:

 • Mål for det naturbaserte reisemålet
 • Mål for naturverdiene
 • Mål for lokalsamfunnet
 • Mål for verdiskaping
 • Mål for sikkerhet
 • Mål for de besøkende

Målene skal være konkrete og realistiske. Det vil gjerne være flere mål for hvert tema.

3. Kunnskapsgrunnlaget

Kort innledning hvis ønskelig. Bruk gjerne bilder, figurer og kart for å illustrere der det er hensiktsmessig.

3.1. Beskrivelse av det naturbaserte reisemålet

3.1.1 Opplevelseskvaliteter

3.1.2 Stier eller andre ferdselsårer

3.2.3 Antall besøkende

3.1.4 Sesong

3.1.5 Parkering

3.1.6 Transport

3.1.7 Fasiliteter:

Informasjon
Vertskap/patrulje
Fjellføring/guide
Utleie av utstyr
Toalett
Søppel
Overnatting
Bevertning/kiosk og suvernirer

 

3.2 Natur- og kulturverdier

3.2.1. Natur- og kulturverdiene generelt

Resultater fra en eventuell sårbarhetsanalyse bør nevnes spesielt

3.2.3 Kulturminner og kulturmiljø generelt

Freda kulturminner og kulturmiljø bør beskrives spesielt

3.2.4 Manglende kunnskap

 

3.3 Lokalsamfunn

Kort innledning hvis ønskelig.

3.3.1 Kvalitetene i lokalsamfunnet

3.3.2 Lokal bruk av naturområdet

3.3.3 Nærheten og tilgjengeligheten til det naturbaserte reisemålet

3.3.4 Ressursmiljøer som har betydning for arbeidet

3.3.5 Grunneierforhold

3.3.6 Landbruk- og beiteinteresser i området

3.3.7 Lokale lag og foreninger

3.3.8 Frivillige organisasjoner

3.3.9 Manglende kunnskap

 

3.4 Verdiskaping

3.4.1 Kulturell verdiskaping

3.4.2 Sosial verdiskaping

3.4.3 Reiselivets bruk av området

3.4.4 Organisering av reiselivet

3.4.5 Manglende kunnskap

 

3.5 Sikkerhet, beredskap og risikoanalyse

3.5.1 Status ulykker

3.5.2 Eksisterende tiltak og rutiner for kontroll

3.5.3 Beredskap

3.5.4 ROS-analyse (hvis det foreligger)

3.5.5 Manglende kunnskap

 

3.6 Den besøkende

3.6.1 Hvor mange?

3.6.2 Hvem?

3.6.3 Hvor lenge

3.6.4 Forventninger

3.6.5 Annet

3.6.6 Manglende kunnskap 

 

3.7 Kundereisen

Beskriv kundereisen, gjerne visuelt

 

3.8 Annen relevant kunnskap

Beskriv eventuelle andre spesielle utfordringer

 

3.9 Sammenstilling av kunnskap

Lag en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for hvert av temaene, og gå gjennom utfordringer og muligheter du ser for hvert tema som følge av kunnskapen. Dette vil hjelpe deg å få oversikt over hvilke problemstillinger du har, og hvilke konsekvenser disse kan få. Dette skal ligge til grunn for vurderingene som tas videre. Det er viktig at sammenstillingen av kunnskap oppsummerer muligheter og utfordringer på en objektiv måte.

Se spørsmål du kan stille deg i punkt tre i denne veilederen.

3.9.1 Sammenstilling det naturbaserte reisemålet

3.9.2 Sammenstilling natur- og kulturverdier

3.9.3 Sammenstilling lokalsamfunn

3.9.4 Sammenstilling verdiskaping

3.9.5 Sammenstilling av sikkerhet

3.9.6 Sammenstilling de besøkende

4. Analyse av målene i lys av kunnskapen


4.1 Analysere kunnskapen

Se kunnskapen i sammenheng. Vurder om det er overlapp eller ikke, i tid eller rom mellom ulike interesser. Se om det for eksempel er overlappende og utfordrende bruk mellom ferdsel og sårbare natur- og kulturverdier, eller lokal bruk mot de besøkendes ønsker.

Legg kartlagene over hverandre, gjerne ved bruk av GIS-verktøy der det er hensiktsmessig.

4.2 Mål sett i lys av kunnskapen

Se deretter på målene i lys av analysen for hver av de ulike elementene:

 • natur- og kulturverdier
 • verdiskaping
 • de besøkende
 • det naturbaserte reisemålet
 • sikkerhet

5. Strategiske grep

Strategiske grep beskriver overordnet hva som må gjøres for at vi skal oppnå målene som er valgt for arbeidet, og som til slutt skal resultere i de tiltakene som skal gjennomføres.

5.1 Strategiske grep for det naturbaserte reisemålet

5.2 Strategiske grep for natur- og kulturverdier

5.3 Strategiske grep for verdiskaping

5.4 Strategiske grep for de besøkende

5.5 Strategiske grep for sikkerhet

6. Tiltaksplan

Tiltaksplanen bør beskrive hvilke tiltak som er nødvendige for å legge til rette for bærekraftig utvikling i det naturbaserte reisemålet eller utfartsområdet. Dette kan du lese mer om i neste steg i veilederen.

Tiltaksplanen kan være et vedlegg til besøksstrategien, slik at den kan revideres uavhengig av resten av besøksstrategien.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid