For å utarbeide en markaplan trenger kommunen oversikt over natur- og kulturmiljøverdier, opplevelseskvaliteter, arealbruk, tilrettelegging, aktiviteter, brukergrupper og interesser. Formålet med å kartlegge er å skaffe kunnskap om hva som fungerer godt i dag og hvor det er utfordringer eller rom for forbedringer, f.eks. knyttet til økt bruk, klimaendringer og/eller forstyrrelser for dyrelivet.

Planarbeidet bør bruke eksisterende kunnskapsgrunnlag. Behovet for å samle ny informasjon må ses i sammenheng med målene for planarbeidet (se steg 3 i veilederen) og hvilke forhold som bør analyseres nærmere. Kartleggingen bør ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Kartlegging har liten verdi dersom resultatet av kartleggingen ikke skal brukes i analyse-, plan- eller oppfølgingsarbeidet. Det gjelder både temaer og detaljeringsgrad. Det vil variere mellom kommunene hvilke registreringstema som bør vies svært stor, stor, liten eller ingen oppmerksomhet.

Hvis oppgaven er å revidere en tidligere markaplan, bør fokuset være å fange opp endringer siden forrige plan. Det kan også være forhold man har oppdaget at ikke var godt nok dokumentert ved den forrige planen.

Kilder til informasjon

Supplerende kartlegging

Den siste delen av kartleggingsarbeidet består i å hente inn ny kunnskap. Dette kan bestå i alt fra enkle feltbefaringer og kontroller, til mer omfattende undersøkelser, som naturtypekartlegging, spørreundersøkelser til befolkningen, ferdselstellinger, detaljerte registreringer av skiltbruk eller tilrettelagte fiskeplasser m.m.  

Å gjennomføre nye undersøkelser koster tid og penger. Tenk derfor nøye gjennom hvilke behov kommunen har, og tilpass innhenting av ny informasjon til det som er relevant for bruk i analyse, plan eller oppfølging.  

Framstilling av informasjon

Når alle nødvendige kartlegginger er gjort, må disse presenteres på en måte som gir en god, samlet oversikt. Det meste kan presenteres på kart, i ulike kartlag, med tilhørende tegnforklaring og nærmere beskrivelser. 

For å unngå for mye informasjon på samme kart slik at det blir uleselig, bør det legges opp til at ulike tema kan presenteres både samlet og hver for seg. Da kan man velge ulike tema alt etter hvilken analyse man vil gjøre.  

Enten innsamlet informasjon presenteres på kart, i tabeller, rapporter, som bilder og video eller på andre måter, er det vesentlig å oppgi kilder til kunnskapen. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid