Markaplanen skal danne grunnlaget for arealbruken i marka og for planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Den skal gi mål og retningslinjer for kommunens forvaltning av marka. Markaplanen vil også sette mål og rammer som må følges opp innen ulike virksomheter i marka.

Markaplanen vil ofte bli utformet som en overordnet plan. For flere tema og delområder vil det da være behov for å utarbeide detaljplaner som ledd i oppfølging av planen. Dette kan beskrives som egne tiltak i markaplanen. Det kan være aktuelt å utarbeide en felles tiltaksplan eller flere tiltaksplaner for ulike tema, som for eksempel planer om fysisk tilrettelegging samt drift og vedlikehold av tiltakene. Det kan være behov for en detaljplan for skilt, merking og andre informasjonstiltak og/eller for å ivareta biologisk mangfold og kulturmiljø. Er det mange ulike brukerkonflikter kan det være behov for å diskutere disse nærmere i møter med de involverte gruppene.

Analysene vil gi grunnlag for å prioritere hvilke tema og tiltak som er viktigst, hvilke som bør inngå i markaplanen og hvilke som bør konkretiseres i arbeidet med oppfølging av planen.

 Aktuelle oppfølgingspunkter er:

  • Ta beslutninger om arealbruk og retningslinjer for kommunens egen forvaltning inn i kommuneplanens arealdel.
  • Ta utgifter inn i kommunens budsjett.
  • Utarbeide en eller flere konkrete tiltaksplaner for ulike tema etter behov. Aktuelle tema kan f.eks. være fysisk tilrettelegging, herunder universell utforming, informasjonstiltak eller brukerkonflikter
  • Utarbeide konkrete planer for drift og vedlikehold av fysisk tilrettelegging
  • Utarbeide nye og/eller revidere eksisterende reguleringsplaner ved behov
  • Utarbeide retningslinjer for byggesaksbehandling i marka og tilgrensende områder
  • Utarbeide planer for kanalisering og eventuelt andre tiltak for å ivareta natur- og kulturverdier
  • Innarbeide tiltak i virksomhetsplaner for jordbruk, skogbruk, friluftsliv, idrett osv.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid