Kommunen skal:

Kommunen kan:

Se våre veiledere for hvordan behandle søknad om skadefelling:

Kommunen er et viltorgan og en del av den offentlige viltforvaltningen.

Kommunen har rett til å uttale seg i saker om regulering av jakt i statsallmenninger, og det har sammenheng med kompentansen kommunen som viltorgan forutsettes å ha. (viltlovens § 4)

Hvis det er uenighet mellom fjellstyret og kommunen, må fjellstyrevedtaket legges frem for Miljødirektoratet som tar avgjørelsen i saken.

Fjellstyret kan på et tidlig tidspunkt ta uformell kontakt med kommunen og drøfte forslag til fjellstyrevedtak. En tidlig kontakt kan redusere potensielle konflikter.

Hvis kommunen er helt eller delvis uenig med fjellstyret når de har mottatt forslag til vedtak, skal saken sendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. (fjellovens § 23)