Før biocidregelverket trådte i kraft, var det stort sett ikke krav til godkjenning av biocidprodukter i Norge.

Alle biocidprodukter skal nå gradvis vurderes av Miljødirektoratet for godkjenning i Norge. Godkjenning gis dersom midlene er trygge og effektive.

Biocidprodukter med aktive stoffer som inngår i stoffvurderingsprogrammet, kan være på markedet i en overgangsperiode før søknader om godkjenning er ferdig vurdert hvis de innfrir kravene som er beskrevet her.

De generelle reglene på kjemikalieområdet gjelder både i og etter den nasjonale overgangsperioden. Her ser du hvilke krav som gjelder i tillegg.

Aktive stoffer til vurdering

Nasjonale overgangsbestemmelser for biocidprodukter med aktive stoffer som er til vurdering i stoffvurderingsprogrammet:

  • Produktenes aktive stoff(er) skal være til vurdering i den aktuelle produkttypen.
  • Alle biocidprodukter må meldes til produktregisteret, uavhengig av omsetningsmengde og klassifisering og merking. 
  • Virksomhetene må se til at deres leverandører oppfyller kravene gitt i biocidforordningens artikkel 95. Mer om dette kravet hos Echa.
  • Biocidprodukter skal være merket på norsk (biocidforskriften § 2-1).
  • For noen desinfeksjonsmidler (desinfeksjonsmidler til drikkevann, akvakultur og til teknisk desinfeksjon innen sykepleie) finnes det i tillegg nasjonale godkjenningsordninger, som forvaltes av Mattilsynet og Legemiddelverket. Dette er forskrifter som har vært gjeldende siden før biocidforskriften trådte i kraft. De berørte biocidproduktene må godkjennes etter disse ordningene i overgangsperioden, og en slik godkjenning gjelder fram til produktene er ferdig vurdert og godkjent av Miljødirektoratet i henhold til kravene i biocidforordningen. Det dreier seg om følgende forskrifter og tilhørende godkjenningsordninger: 

Relatert regelverk

Aktive stoffer som er godkjent

Nasjonale overgangsbestemmelser for biocidprodukter hvor alle aktive stoffer er godkjent som en del av stoffvurderingsprogrammet:

  • Alle kravene nevnt over, i avsnittet Aktive stoffer til vurdering, må være innfridd.
  • Når et aktivt stoff godkjennes, settes en dato som er den formelle startdatoen for stoffgodkjenningen ("approval start date" i Echas liste over aktive stoffer). Biocidprodukter som ønskes markedsført i overgangsperioden før de har fått en godkjenning av Miljødirektoratet, må være på markedet i Norge og søkes godkjent innen denne datoen (søknadsfristen). Hvis biocidproduktet inneholder flere aktive stoffer, er det søknadsfristen bestemt av det sist godkjente aktive stoffet som gjelder for produktet.
  • Biocidprodukter som ikke var på det norske markedet før søknadsfristen kan ikke plasseres på markedet før de har fått godkjenning av Miljødirektoratet.
  • For biocidprodukter som ikke søkes innen søknadsfristen må omsetning opphøre innen 180 dager og bruk opphøre innen 365 dager etter fristen.

Overgangsbestemmelsene gjelder ikke for biocidprodukter med nye aktive stoffer. Disse må være godkjent før de kan være på markedet.