Forslag om harmonisert klassifisering for flere stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for fem nye stoffer innen 14. juni og 5. juli.

Publisert 24.05.2019

Høringen gjelder disse stoffene:

  • 2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylene glycol monomethyl ether (EC 203-906-6; CAS 111-77-3)
  • ammonium bromide (EC 235-183-8; CAS 12124-97-9)
  • methyl methacrylate methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate (EC 201-297-1; CAS 80-62-6)
  • pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine (EC 254-938-2; CAS 40487-42-1)
  • pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt; pyrithione sodium; sodium pyrithione (EC 223-296-5/240-062-8; CAS 3811-73-2/15922-78-8)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.