Ny klassifisering av 34 stoffer gjennomført i Norge

16 nye stoffer er nå klassifisert og tidligere klassifisering av 18 stoffer er endret.

Publisert 05.04.2019

Endringer i EUs klassifiserings- og merkeregelverk CLP er nå gjennomført i norsk rett ved at forordning (EF) nr. 1480/2018 er inkludert i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Endringen innebærer ny klassifisering av 16 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering for 18 stoffer.

Endret klassifisering innebærer at stoffene har fått en strengere eller mer utfyllende klassifisering. Listene i vedlegg VI, del 3 i CLP er endret. De nye klassifiseringene er bindende og alle som bruker disse stoffene får samme informasjon om farer og sikker bruk.

Endringsforskriften som gjennomfører forordningen i Norge gjelder fra 1. april 2019 og klassifiseringene er bindende fra 1. mai 2020.