Forskrift om eksport og import av visse farlige kjemikalier gjennomfører krav og forpliktelser i Rotterdamkonvensjonen om varsling ved eksport og import av visse farlige kjemikalier. Forskriften omfatter også kjemikalier som er forbudt eller strengt regulert i norsk regelverk.

Virksomhetenes plikter

Virksomheter som skal eksportere stoffer som er omfattet av krav i forskrift om eksport og import av visse farlige kjemikalier, skal varsle via myndighetene. Prosedyren for varsling av eksport av kjemikalier er angitt i forskriften.

Eksport av industrikjemikalier og biocider skal varsles til Miljødirektoratet. Eksport av plantevernmidler skal varsles via Mattilsynet. Du må ha fått bekreftelse fra Miljødirektoratet eller Mattilsynet før eksporten kan finne sted. Varslingen bør skje i god tid før du skal eksportere stoffet eller stoffene.