Denne lista omfatter stoffene i vedlegg 1 til forurensningsforskriften. Her får du oversikt over stoffer som det finnes forskriftsfestede normverdier for. Listen er ikke fullstendig, og det kan være flere stoffer som omfattes av denne forskriften enn det som fremkommer her.

Forurenset grunn er i forurensingsforskriften kapittel 2 definert som jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurenset grunn, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med disse. Normverdiene følger som vedlegg 1 til denne forskriften.

Normverdien er en grenseverdi for et stoff som forteller om grunnen kan ha en forurensningsrisiko eller ikke. Konsentrasjoner under normverdien utgjør ingen risiko for helse eller miljø, mens konsentrasjoner over normverdien kan utgjøre en risiko for helse eller miljø. Ved fastsetting av normverdien er det for noen stoffer også til en viss grad tatt hensyn til naturlige bakgrunnsnivåer i norsk jord. Dette gjelder særlig arsen, sink og krom.