Norge har et nasjonalt mål om at bruk og utslipp av stoffer på prioritetslista skal fases ut.

Den norske prioritetslista er ikke et regelverk eller en forbudsliste. Lista fungerer som et viktig verktøy for hvilke stoffer myndighetene skal jobbe spesielt med, og den gir et viktig signal til næringslivet om at dette er stoffer hvor det er viktig å jobbe for reduksjon i bruk eller utslipp.

Prioritetslista omfatter 66 stoff og stoffgrupper. I lista i Kjemikaliesøk er det lagt inn stoffer med CAS-nr som kommer inn under stoffgruppene på prioritetslista. Lista er ikke fullstendig, så det kan være flere stoffer som omfattes av prioritetslista enn det som fremkommer her.

Virksomhetenes plikter

Alle virksomheter som må søke om tillatelse til forurensning har ansvar for å beskrive om det forventes utslipp av stoffer på prioritetslista.

Virksomheter som får tillatelses til å forurense må:

  • overholde vilkår for utslipp av prioriterte stoffer som blir satt i tillatelsen
  • rapportere utslipp av stoffer på prioritetslista til Miljødirektoratet

Alle virksomheter som produserer, omsetter, importerer eller bruker helse- og miljøskadelige stoffer:

  • er ansvarlig for å overholde kravene i kjemikalieregelverket
  • skal vise aktsomhet og treffe risikoreduserende tiltak for å forebygge skader på helse og/eller miljø (aktsomhetsplikten)

Virksomheter som bruker farlige kjemikalier er pliktig å vurdere om det finnes alternativer stoffer (substitusjon).

Miljødirektoratets ansvar og rolle

Nasjonale miljømyndigheter jobber med å begrense eller forby bruken og utslipp av disse stoffene. Miljødirektoratet vurderer kontinuerlig om nye stoffer skal foreslås på prioritetslista.

Stoffer som oppfyller kriteriene for persistens, bioakkumulering og giftighet (PBT/vPvB-kriteriene) og tilsvarende bekymring tas inn på listen. Formelt vedtas nye stoffer på prioritetslista gjennom budsjettbehandlingen i Stortinget. Vi stiller strenge krav og fører tilsyn med virksomheter som må bruke og har utslipp av stoffer som står på prioritetslista.

Myndighetene jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helsa vår og miljøet. Miljødirektoratet arbeider aktivt nasjonalt og internasjonalt for regulering av disse stoffene.