Produktforskriften regulerer en rekke farlige stoffer og angir krav til omsetning av biodrivstoff og flytende biobrensel. Forskriften er en samleforskrift som gjennomfører flere internasjonale kjemikalieregleverk og i tillegg noen særnorske bestemmelser. 

Farlige stoffer reguleres også i flere andre kjemikalieregelverk.

Leketøyforskriften omfatter både stoffgrupper og enkeltstoffer. Oversikten nedenfor er ikke fullstendig, det vil si at det kan i flere tilfeller være flere stoffer som omfattes av en stoffgruppe enn det som fremkommer her

Oversikt over produktforskriften

Virksomhetenes ansvar og plikter

Regelverket gjelder for virksomheter som produserer, importerer, eksporterer, omsetter og/eller bruker stoff, stoffblandinger og produkter. Virksomhetene har ansvar for å kjenne til og følge regelverket som gjelder dem.

Produktforskriften er hjemlet i produktkontrolloven. Produktkontrolloven pålegger virksomheter som bruker farlige kjemikalier å vurder om det finnes alternativer (substitusjonsplikten).

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet gjennomfører relevant nytt regelverk og endringer i eksisterende regelverk i produktforskriften.

Miljødirektoratet fører tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket. Vi gir også råd og veiledning.

Norske miljømyndigheter deltar aktivt i internasjonalt arbeid, både i EU og i arbeidet med regionale og globale konvensjoner, for strengere reguleringer av stadig flere stoffer.