Persistente organiske miljøgifter (POP-er) er regulert gjennom produktforskriften. Her får du oversikt over de relevante paragrafene og endringsforordningene for de ulike stoffene.

POP-er regulert gjennom produktforskriftens kapittel 4 (POP-forordningen)

 

Stoff/stoffgruppe

CAS-nummer

Paragraf i produktforskriften

Relevant endringsforordning til

 (EU) 2019/1021 i § 4-1

Bromerte flammehemmere

 

 

 

Tetrabromdifenyleter C12H6Br4O

40088-47-9 m.fl.

§ 4-1; § 4-2

 

Pentabromdifenyleter C12H5Br5O

32534-81-9 m.fl.

§ 4-1; § 4-2

 

Heksabromdifenyleter C12H4Br6O

36483-60-0 m.fl.

§ 4-1; § 4-2

 

Heptabromdifenyleter C12H3Br7O

68928-80-3 m.fl.

§ 4-1; § 4-2

 

Bis(pentabromfenyl)eter (decabromdifenyleter; decaBDE)

1163-19-5

§ 4-1

 

1 Heksabromosyklododekan (HBCD)
Ved heksabromsyklododen forstås: heksabromsyklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromsyklododekan og dets
viktige diastereoisomerer:
alpha- heksabromsyklododekan, beta-heksabromsyklododekan og gamma-heksabromsyklododekan

25637-99-4, 3194-55-6,
134237-50-6, 134257-51-7,

134237-52-8

§ 4-1§ 4-2

 

Plantevernmidler

 

 

 

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan)

50-29-3

§ 4-1

 

Heksaklorsykloheksan,( HCH), inkl. (lindan)

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

§ 4-1

 

Aldrin

309-00-2

§ 4-1

 

Klordan

57-74-9

§ 4-1

 

Dieldrin

60-57-1

§ 4-1

 

Endrin

72-20-8

§ 4-1

 

Heptaklor

76-44-8

§ 4-1

 

Mirex

2385-85-5

§ 4-1  

Toksafen

8001-35-2

§ 4-1

 

Klordekon

143-50-0

§ 4-1

 

Heksabrombifenyl

36355-01-8

§ 4-1

 

Endosulfan

115-29-7, 959-98-8,33213-65-9

§ 4-1

 

Heksaklorbutadien

87-68-3

§ 4-1

 

Andre industrikjemikalier

 

 

 

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) C8F17SO2X

og dens derivater*

(X = OH, metallsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer)

1763-23-1, 2795-39-3, 29457-72-5, 29081-56-9, 70225-14-8, 56773-42-3, 251099-16-8, 4151-50-2, 31506-32-8, 1691-99-2, 24448-09-7, 307-35-7 m.fl.

§ 4-1; § 4-2

Se også tabell under, § 2-9 om PFOS i brannskum

 

Polyklorerte naftalener **

70776-03-3 m.fl.

§ 4-1

 

Alkaner C10-C13, klorerte (kortkjedede klorparafiner, SCCP)

 

85535-84-8 m.fl.

§ 4-1; § 4-2

 

Polyklorerte bifenyler (PCB)

1336-36-3 m.fl.

§ 4-1

Se også tabell under, § 2-1 om PCB

 

 

Heksaklorbenzen (HCB)

118-74-1

§ 4-1

 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

 

§ 4-1

Se også tabell under, § 2-30 om stoff, stoffblandinger og produkter som reguleres i Reach-forordningen

 

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

 

§ 4-1

 

Pentaklorbenzen

608-93-5

§ 4-1

 

Pentaklorfenol og dens salter og estere

87-86-5 m.fl.

§ 4-1
Se også tabell under, § 2-10 om tekstil- og lærvarer som inneholder pentaklorfenol

 

* Det er 96 forskjellige PFOS-forbindelser. Disse er beskrevet i anneks I i rapporten Perfluorooctane sulfonate (PFOS)
** Polyklorerte naftalener er kjemiske forbindelser basert på naftalenringssystemet, der ett eller flere hydrogenatomer er erstattet med kloratomer.

POP-er som er regulert i produktforskriftens kapittel 2

 

Stoff/stoffgruppe

CAS nummer

Relevante reguleringer i produktforskriften

Kommentar

Polyklorerte bifenyler (PCB)

1336-36-3 m.fl.

§ 2-1 om PCB

Se også tabell over

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) C8F17SO2X

og dens derivater*

(X = OH, metallsalt (O-M+), halogenid, amid og andre derivater, herunder polymerer)

1763-23-1, 2795-39-3, 29457-72-5, 29081-56-9, 70225-14-8, 56773-42-3, 251099-16-8, 4151-50-2, 31506-32-8, 1691-99-2, 24448-09-7, 307-35-7 m.fl.

§ 2-9 om PFOS i brannskum

 

Se også tabell over

Pentaklorfenol og dens salter og estere

 

87-86-5 m. fl.

§ 2-10 om tekstil- og lærvarer som inneholder pentaklorfenol

Se også tabell over

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

 

 

§ 2-30 om stoff, stoffblandinger og produkter som reguleres i Reach-forordningen

Se også tabell over

PFOA

 

 

§ 2-32 om forbrukerprodukter som inneholder perfluorooktansyre, PFOA***

 

 

PBDE **

 

 

§ 2a-3 om elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)

 

 

* Det er 96 forskjellige PFOS forbindelser. Disse er beskrevet i anneks I til i denne rapporten Perfluorooctane sulfonate (PFOS)

** PBDE er en samlebetegnelse for de bromerte flammehemmerne penta-, okta- og deka-BDE.

*** Fra 4. juli 2020 gjelder PFOA-reguleringen i Reach vedlegg XVII (EU) 2017/1000.