Persistente organiske miljøgifter (POP-er) er regulert gjennom produktforskriften. Her får du oversikt over de relevante paragrafene og endringsforordningene for de ulike stoffene.

POP-er regulert gjennom produktforskriftens kapittel 4 (POP-forordningen)

 

Stoff/stoffgruppe

CAS-nummer

Paragraf i produktforskriften

Relevant endringsforordning til

 (EC) No 850/2004 i § 4-1

Bromerte flammehemmere

 

 

 

Tetrabromdifenyleter C12H6Br4O

 

§ 4-1; § 4-2

756/2010, 757/2010, 1342/2014

Pentabromdifenyleter C12H5Br5O

 

§ 4-1; § 4-2

756/2010, 1342/2014

Heksabromdifenyleter C12H4Br6O

 

§ 4-1; § 4-2

756/2010, 1342/2014

Heptabromdifenyleter C12H3Br7O

 

§ 4-1; § 4-2

756/2010, 1342/2014

Heksabromosyklododekan (HBCD) 25637-99-4, 3194-55-6,

134237-50-6, 134257-51-7,

134237-52-8

§ 4-1§ 4-2

2016/4602016/293  

Plantevernmidler

 

 

 

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan)

50-29-3

§ 4-1

1195/2006

Heksaklorsykloheksan, HCH (lindan)

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

§ 4-1

1195/2006, 172/2007, 756/2010, 519/2012 

Aldrin

309-00-2

§ 4-1

1195/2006, 172/2007

Klordan

57-74-9

§ 4-1

1195/2006172/2007

Dieldrin

60-57-1

§ 4-1

1195/2006172/2007

Endrin

72-20-8

§ 4-1

1195/2006172/2007

Heptaklor

76-44-8

§ 4-1

1195/2006172/2007

Mirex

2385-85-5

 

1195/2006172/2007 

Toksafen

8001-35-2

§ 4-1

1195/2006172/2007

Klordekon

143-50-0

§ 4-1

1195/2006172/2007757/2010

Heksabrombifenyl

36355-01-8

§ 4-1

1195/2006172/2007756/2010757/2010

Endosulfan

115-29-7, 959-98-8,33213-65-9

§ 4-1

519/2012, 1342/2014

Heksaklorbutadien

87-68-3

§ 4-1

519/20121342/2014

Andre industrikjemikalier

 

 

 

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) C8F7SO2X

og dens derivater*

 

§ 4-1; § 4-2

Se også tabell II, § 2-9 om PFOS i brannskum

 

756/20101342/2014

Polyklorerte naftalener **

 

§ 4-1

519/2012, 1342/2014

Alkaner C10-C13, klorerte (kortkjedede klorparafiner, SCCP)

 

85535-84-8

§ 4-1; § 4-2

519/20121342/2014, 2015/2030

Polyklorerte bifenyler (PCB)

1336-36-3 m.fl.

§ 4-1

Se også tabell II, § 2-1 om PCB;

 

1195/2006, 172/2007 

Heksaklorbenzen (HCB)

118-74-1

§ 4-1

1195/2006172/2007 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

 

 

 

 

§ 4-1

Se også tabell II, § 2-30 om stoff, stoffblandinger og produkter som reguleres i REACH-forordningen;

 

 

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

 

§ 4-1

1195/2006172/2007 

304/2009, 756/2010

 

Pentaklorbenzen

 

608-93-5

§ 4-1

 

* Det er 96 forskjellige PFOS-forbindelser. Disse er beskrevet i anneks I i rapporten Perfluorooctane sulfonate (PFOS)
** Polyklorerte naftalener er kjemiske forbindelser basert på naftalenringssystemet, der ett eller flere hydrogenatomer er erstattet med kloratomer.

POP-er som er regulert i produktforskriftens kapittel 2

 

Stoff/stoffgruppe

CAS nummer

Relevante reguleringer i produktforskriften

Kommentar

Polyklorerte bifenyler (PCB)

1336-36-3 m.fl.

§ 2-1 om PCB

Se også tabell over

Dekabromodifenyleter (deka-BDE) se kommentar

1163-19-5

§ 2-7 om bromerte flammehemmere

 

Er under vurdering som POP i Stockholmkonvensjonen.

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) C8F7SO2X

og dens derivater*

 

§ 2-9 om PFOS i brannskum

 

Se også tabell over

Pentaklorfenol og dens salter og estere

 

87-86-5, 131-52-2, 27735-64-4 3772-94-9, 1825-21-4

§ 2-10 om tekstil- og lærvarer som inneholder pentaklorfenol eller formaldehyd

Vedtatt som POP i Stockholmkonvensjonen (mai 2015). Vil bli implementert i kapittel 4 senere.

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

 

 

§ 2-30 om stoff, stoffblandinger og produkter som reguleres i REACH-forordningen.

Se også tabell over

PFOA

 

 

§ 2-32 om forbrukerprodukter som inneholder perfluorooktansyre, PFOA.

 

 

PBDE **

 

 

§ 2a-3 om elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)

 

 

* Det er 96 forskjellige PFOS forbindelser. Disse er beskrevet i anneks I til i denne rapporten Perfluorooctane sulfonate (PFOS)

** PBDE er en samlebetegnelse for de bromerte flammehemmerne penta-, okta- og deka-BDE.