Evaluering av registreringer under Reach gjøres i tre forskjellige prosesser:

  • vurdering av kvaliteten av registreringsdokumentene fra industrien (compliance check)
  • vurdering av forslag fra industrien om å utføre nye tester på virveldyr
  • stoffevaluering av stoffer på Community Rolling Action Plan (CoRAP) for å avklare om et gitt stoff representerer en risiko for helse og/eller miljø

Sjekke samsvar med kravene i Reach

For å sikre at industriens registreringsdossierer er i samsvar med kravene i Reach velger Echa en bestemt prosentandel av registreringene til kontroll ("compliance check").

Opprinnelig skulle minimum 5 prosent av registreringene i hvert mengdeintervall gjennom denne kvalitetskontrollen. Registrantene kan bli pålagt å sende inn mer informasjon for å oppfylle kravene.

Etter 10 år med Reach-regelverket har det vist seg at en høy andel av registreringene ikke overholder kravene i Reach. Et tiltak for å forbedre kvaliteten er at andelen registreringer som Echa skal kontrollere er endret fra 5 prosent til 20 prosent.

Vurdering av testforslag

I Reach er det krav om at antall tester på virveldyr skal begrenses så mye som mulig. 

Utføring av nye tester på virveldyr skal være registrantens siste utvei for å fremskaffe manglende informasjon om et stoff for å kunne innfri kravene i Reach. Industrien kan ikke igangsette slike tester før Echa har vurdert og akseptert forslag til teststrategi for stoffet.

Stoffevaluering og CoRAP

Hvis nasjonale myndigheter i et EU/EØS-land mistenker at et stoff eller en stoffgruppe utgjør en helse- og/eller miljørisiko kan de foreslå at stoffet prioriteres for stoffevaluering. I denne prosessen kan ytterligere informasjon og nye tester kreves fra registrantene for å avklare om stoffene utgjør en risiko.

Trinn i en stoffevaluering:

Spørsmål?