Evaluering av registreringer under Reach gjøres i tre forskjellige prosesser:

  • vurdering av kvaliteten av registreringsdokumentene fra industrien (compliance check)
  • vurdering av forslag fra industrien om å utføre nye tester på virveldyr
  • stoffevaluering av stoffer på Community Rolling Action Plan (CoRAP) for å avklare om et gitt stoff representerer en risiko for helse og/eller miljø

Sjekke samsvar med kravene i Reach

For å sikre at industriens registreringsdossierer er i samsvar med kravene i Reach velger Echa en bestemt prosentandel av registreringene til kontroll ("compliance check").

Mer om "compliance check"

Opprinnelig skulle minimum 5 prosent av registreringene i hvert mengdeintervall gjennom denne kvalitetskontrollen. Registrantene kan bli pålagt å sende inn mer informasjon for å oppfylle kravene.

Etter 10 år med Reach-regelverket har det vist seg at en høy andel av registreringene ikke overholder kravene i Reach. Et tiltak for å forbedre kvaliteten er at andelen registreringer som Echa skal kontrollere er endret fra 5 prosent til 20 prosent.

Vurdering av testforslag

I Reach er det krav om at antall tester på virveldyr skal begrenses så mye som mulig. 

Utføring av nye tester på virveldyr skal være registrantens siste utvei for å fremskaffe manglende informasjon om et stoff for å kunne innfri kravene i Reach. Industrien kan ikke igangsette slike tester før Echa har vurdert og akseptert forslag til teststrategi for stoffet.

Stoffevaluering og CoRAP

Hvis nasjonale myndigheter i et EU/EØS-land mistenker at et stoff utgjør en helse- og/eller miljørisiko kan de foreslå at stoffet prioriteres for stoffevaluering. I denne prosessen kan ytterligere informasjon og nye tester kreves fra registrantene for å avklare om stoffene utgjør en risiko.

CoRAP

Et stoff som prioriteres for evaluering føres opp på Community Rolling Action Plan (CoRAP). Listen er en 3-årig plan med informasjon om når stoffene skal evalueres og av hvilket land, og oppdateres en gang i året.

Stoffer til CoRAP velges ut basert på visse kriterier som omfatter helse- og/eller miljøegenskaper, hvor mye mennesker og miljø eksponeres for stoffene og hvor mye stoffene brukes i året. Ansvarlige nasjonale myndigheter kan også foreslå egne nasjonalt prioriterte stoffer.

1 års evaluering

Fra evalueringen av et stoff begynner, har den ansvarlige myndigheten 12 måneder til å vurdere om det må kreves mer informasjon fra registrantene for å kunne avklare den mulige risikoen, eller om det er tilstrekkelig informasjon tilgjengelig til å kunne konkludere.

Hvis stoffet har flere registranter må informasjonen fra alle registrantene, og den samlede eksponeringen, vurderes av den ansvarlige myndigheten.

Behov for mer data

Ved behov for ytterligere informasjon, lages et forslag til vedtak som både de relevante registrantene, EU/EØS-landene og Echa kan kommentere.

Det er Echa som til slutt gjør eventuelle vedtak om å kreve mer informasjon. En viktig forskjell fra Echas fullstendighetssjekk er at man i stoffevaluering kan kreve data som går utover kravene i Reach.

Videre regulering

Dersom resultatet av evalueringen til slutt er at mistanken om mulig helse- og/eller miljørisiko bekreftes, er det aktuelt å foreslå videre regulering av stoffet. Dette kan omfatte for eksempel utarbeiding av forslag til harmonisert klassifisering og merking, forslag til oppføring på kandidatlista i Reach eller forslag til begrensning eller forbud mot bruk av stoffet.