Autorisasjon under Reach for EDC og kromtrioksid

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til to søkere for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 08.05.2019

Vedtaket om autorisasjon gjelder:

Stoff

Virksomhet

Om søknaden på Echas nettside

1,2-Dikloretan (EDC)

Eurenco

Detaljer

Kromtrioksid

Federal Mogul Valvetrain GmbH

Detaljer

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke etter en utløpsdato med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig, er et av hovedmålene med denne ordningen.