Innspill til revidering av blyforbud i Reach

Kjemikaliebyrået Echa inviterer til å gi innspill til revidering av unntakene innen 19. september.

Publisert 21.08.2019

Echa ber om informasjon i forbindelse med planlagt revidering av unntakene i forbudet mot bly og blyforbindelser i forbrukerprodukter i Reach vedlegg XVII post 63.

Echa ønsker teknisk informasjon om blant annet:

  • analytiske metoder og om forekomst og funksjonen til bly i ulike produkter som til nå har hatt unntak (for eksempel nøkler, instrumenter, religiøse produkter og visse type batterier)
  • alternativer
  • mulige sosioøkonomiske konsekvenser ved at det innføres forbud i produkter som i dag har unntak

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt hvis dagens unntak oppheves, kan gi innspill innen 19. september.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre: