Hva er SVHC-stoffer?

Dette er stoffer som tilfredsstiller et eller flere av disse kriteriene:

  • svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B)
  • svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)
  • helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende stoffer og innåndingsallergener)

Substitusjonsplikt

Virksomheter som omsetter eller bruker SVHC-stoffer bør snarest starte arbeidet med å vurdere om disse stoffene kan erstattes med mindre helse- og miljøskadelige stoffer eller alternativ teknologi. Etter oppføring på kandidatlista kan stoffene

  • bli underlagt krav om autorisasjon, da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått autorisasjon av EU-kommisjonen
  • bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud/begrensinger, alene eller i blandinger eller faste bearbeidede produkter

Informasjonsplikt

Virksomheter som omsetter eller bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i produkter – er forpliktet til å informere arbeidstakere, forbrukere og Echa.

For faste bearbeidede produkter med mer enn 0,1 prosent av et SVHC-stoff gjelder:

  • leverandører må gi mottaker av produktet informasjon om sikker bruk.
    På forespørsel fra forbruker må slik informasjon gis innen 45 dager.
  • produsenter og importører til EU/EØS må melde til Echa innen 6 måneder etter at stoffet ble ført opp på kandidatlista, hvis årlig produksjon/import av stoffet er mer enn 1 tonn

For stoffer og stoffblandinger med mer enn 0,1 prosent av et SVHC-stoff (0,2 prosent for gasser) gjelder:

  • leverandøren må framskaffe sikkerhetsdatablad selv om stoffet ikke er klassifiseringspliktig (gjelder primært PBT/vPvB-stoffer)

Nye stoffer på lista

Ansvarlige myndigheter i EU/EØS-landene og Echa (på oppdrag fra EU-kommisjonen) kan foreslå nye stoffer til kandidatlista. Echa sender forslagene på internasjonal høring. Det er Medlemsstatskomiteen i Echa (MSC) som vurderer om stoffene oppfyller SVHC-kriteriene. Echa fører opp nye stoffer på kandidatlista to ganger per år.

Påvirke og holde seg oppdatert

Miljødirektoratet informerer om Echas høringer i meldinger som man kan abonnere på varsler om (se nederst på siden). All informasjon om regulering av stoffer ligger også tilgjengelig på Echas nettsted.

Kommende endringer i regelverket skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Spørsmål?