Stoffer med svært uønskede egenskaper føres opp på kandidatlista, såkalte SVHC-stoffer. Kandidatlista oppdateres to ganger i året.

SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern) tilfredsstiller et eller flere av disse kriteriene:

  • Svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B), som angitt i Reach artikkel 57 a, b, c
  • Svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB), som angitt i Reach artikkel 57 d, e
  • Helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende og innåndingsallergene stoffer), som angitt i Reach artikkel 57f

NB: Kandidatlista omfatter 201 stoffer og stoffgrupper per 16. juli 2019. I Kjemikaliesøk er det enkeltstoffene som er oppført, slik at antall treff i lista nedenfor vil være høyere enn det man finner på for eksempel Echas nettsider.

Oversikten er ikke fullstendig, det vil si at det kan i flere tilfeller være flere stoffer som omfattes av en stoffgruppe enn det som fremkommer her.

Virksomhetenes plikter

Når et stoff er ført opp på kandidatlista, har virksomhetene informasjonsplikt til kunder, forbrukere og myndigheter. Stoffene er kandidater for videre regulering.

Leverandører av kjemikalier og faste bearbeidede produkter som inneholder stoffer på kandidatlista har informasjonsplikt til sine kunder og til Echa.

For faste bearbeidete produkter med mer enn 0,1 prosent av et kandidatlistestoff gjelder:

  • Leverandøren må gi kundene informasjon om sikker bruk
  • På forespørsel fra forbruker må slik informasjon gis innen 45 dager
  • Produsenter og importører må melde til Echa hvis årlig mengde av stoffet er mer enn 1 tonn per år

For stoffer og stoffblandinger med mer enn 0,1 prosent av et kandidatlistestoff (0,2 prosent for gasser) gjelder:

  • Leverandøren må framskaffe sikkerhetsdatablad selv om stoffet ikke er klassifiseringspliktig