Hva er SVHC-stoffer?

Dette er stoffer som tilfredsstiller et eller flere av disse kriteriene (artikkel 57):

  • svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B)
  • svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)
  • helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende stoffer og innåndingsallergener)

Substitusjonsplikt

Virksomheter som omsetter eller bruker SVHC-stoffer bør snarest starte arbeidet med å vurdere om disse stoffene kan erstattes med mindre helse- og miljøskadelige stoffer eller alternativ teknologi. Etter oppføring på kandidatlista kan stoffene

  • bli underlagt krav om autorisasjon, da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått autorisasjon av EU-kommisjonen
  • bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud/begrensinger, alene eller i blandinger eller faste bearbeidede produkter

Informasjonsplikt

Virksomheter som omsetter eller bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i produkter – er forpliktet til å informere arbeidstakere, forbrukere og Echa. Disse bestemmelsene er gitt i artikkel 33 og 7.

For faste bearbeidede produkter med mer enn 0,1 prosent av et SVHC-stoff gjelder:

  • leverandører må gi mottaker av produktet informasjon om sikker bruk.
    På forespørsel fra forbruker må slik informasjon gis innen 45 dager.
  • produsenter og importører til EU/EØS må melde til Echa innen 6 måneder etter at stoffet ble ført opp på kandidatlista, hvis årlig produksjon/import av stoffet er mer enn 1 tonn

For stoffer og stoffblandinger med mer enn 0,1 prosent av et SVHC-stoff (0,2 prosent for gasser) gjelder:

  • leverandøren må framskaffe sikkerhetsdatablad selv om stoffet ikke er klassifiseringspliktig (gjelder primært PBT/vPvB-stoffer)

Nye stoffer på lista

Ansvarlige myndigheter i EU/EØS-landene og Echa (på oppdrag fra EU-kommisjonen) kan foreslå nye stoffer til kandidatlista. Echa sender forslagene på internasjonal høring. Det er Medlemsstatskomiteen i Echa (MSC) som vurderer om stoffene oppfyller SVHC-kriteriene. Echa fører opp nye stoffer på kandidatlista to ganger per år.

Påvirke og holde seg oppdatert

Norske virksomheter kan gi høringskommentarer til Echa om forslag til stoffer til kandidatlista, når stoffer vurderes omfattet av krav om
autorisasjon, eller når forbud/begrensning foreslås.

Miljødirektoratet informerer om Echas høringer i meldinger som man kan abonnere på varsler om (se nederst på siden). All informasjon om regulering av stoffer ligger også tilgjengelig på Echas nettsted.

Kommende endringer i regelverket skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre: