Dersom et stoff medfører en uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø, er det aktuelt å innføre en restriksjon, hvis det også gir en samfunnsmessig fordel.

Restriksjoner i Reach kan gjelde:

 • Ett stoff eller en gruppe av stoffer.
 • Alene eller i en blanding.
 • For ett eller flere bruksområder.
 • Bruk av stoffet/stoffene i faste produkter.

Det vanligste er at det innføres restriksjon av både produksjon, bruk og omsetning (inkludert import) av stoffet/stoffgruppen. En restriksjon kan også medføre krav om spesifikke betingelser, som for eksempel å kreve tekniske tiltak eller spesiell merking.

Import av faste produkter

Import til EU/EØS av stoffer i faste produkter kan reguleres med restriksjon, mens autorisasjonsordningen kun omfatter bruk av stoffene i EU/EØS. Derfor er restriksjoner en spesielt virkningsfull reguleringsvei.

Echa er pliktig til å fortløpende vurdere behov for restriksjon av import av faste produkter som inneholder stoffer på autorisasjonslista (vedlegg XIV).

Forslag til nye restriksjoner

Ansvarlige myndigheter i EU/EØS-landene eller Echa (på oppdrag fra EU-kommisjonen) kan foreslå nye restriksjoner under Reach.

Slike forslag skal inneholde:

 • Dokumentasjon på at stoffet eller stoffgruppen utgjør en uakseptabel risiko for helse og/eller miljø.
 • Beskrivelse av hvilke alternativer som finnes.
 • Kost-nytte vurdering for samfunnet ved å innføre restriksjon.
 • Innspill fra berørte parter.

Echa sender forslagene på internasjonal høring. Det er Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og for sosioøkonomisk analyse (Seac) som vurderer forslaget og høringsinnspillene. Seac utarbeider endelig opinion og Echa sender sin anbefaling om vedtak i saken til EU-kommisjonen, som avgjør om restriksjonen innføres.

EU-kommisjonen kan også foreslå restriksjon for kreftfremkallende-, mutagene- og reproduksjonstoksiske stoffer i de mest alvorlige kategoriene i forbrukerprodukter, uten involvering av Echas komiteer.

Påvirke og holde seg oppdatert

Miljødirektoratet informerer om Echas høringer i meldinger som man kan abonnere på varsler om (se nederst på siden). All informasjon om regulering av stoffer ligger også tilgjengelig på Echas nettsted.

Kommende endringer i regelverket skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Unntak

Enkelte stoffer er unntatt fra restriksjonsprosessen under Reach, blant annet stoffer

 • som brukes som intermediat som blir på produksjonsstedet (on-site)
 • som brukes i vitenskapelig forskning og utvikling
 • som ikke er omfattet av virkeområdet for Reach
 • med helserisiko kun ved bruk i kosmetikk
 • som brukes i svært lave konsentrasjoner (lavere enn klassifiseringsgrensen)

Spørsmål?