Reach-forskriften gjennomfører EUs forordning om registrering, vurdering og autorisasjon, samt restriksjon for kjemikalier (Reach) og endringer til denne. Alle endringer til Reach-forordningen er EØS-relevante og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, slik at Norge er forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett.

Endring av regelverk som er tilknyttet Reach blir også gjennomført i denne forskriften. Alle gjennomførte endringsforordninger er listet nederst i forskriften.

Status for gjennomføring av Reach-regelverk i Norge

Norske virksomheter må forberede seg på de endringsforordningene som ennå ikke er gjennomført i norsk rett, da det ikke vil være egne overgangsordninger i Norge. 

Vedlegg XIV – autorisasjon

Reach vedlegg XIV inneholder stoffer som er underlagt krav om autorisasjon. For mer informasjon om stoffene som er omfattet, bruk søketjenesten Kjemikaliesøk og hos Echa. Her finner du blant annet informasjon om søknadsfrister og utløpsdatoer for de enkelte stoffene. 

Endringsforordning

Stoffer omfattet (tallet henviser til postens nummer på vedlegg XIV)

Gjennomført i Norge?

2020/2160

42. 

Nei

2020/171

44. 1,2-Benzendikarboksylsyre, diheksylester, forgrenet og lineær

45. Diheksylftalat

46. 1,2-Benzendikarboksylsyre, di-C6-10-alkylestere; 1,2-benzendikarboksylsyre, blanding av decyl- og heksyl- og oktyl-diestere med ≥ 0,3 % diheksylftalat

47. Trixylylfosfat

48. Natriumperborat; perborsyre, natriumsalt

49. Natriumperoksometaborat

50. 5-sec-Butyl-2-(2,4-dimetylsykloheks-3-en-1-yl)-5-metyl-1,3-dioksan [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimetylsykloheks-3-en-1-yl)-5-metyl-1,3-dioksan [2] [dekker enhver av de individuelle stereoisomerene av [1] og [2] og enhver kombinasjon av disse]

51. 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylfenol (UV-328)

52. 2,4-di-tert-Butyl-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl)fenol (UV-327)

53. 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol (UV-350)

54. 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylfenol (UV-320)

Ja, 11. februar 2021

2020/171 på norsk

2017/999

 

32. 1-Brompropan
33. Diisopentylftalat
34. 1,2-Benzendikarboksylsyre, di-C6-8-forgreinede alkylestere, C7-rik
35. 1,2-Benzendikarboksylsyre, di-C7-11-forgreinede og lineære alkylestere
36. 1,2-Benzendikarboksylsyre, dipentylester, forgreinet og lineær
37. Bis(2-metoksyetyl)ftalat
38. Dipentylftalat
39. N-pentyl-isopentylftalat
40. Antracenolje
41. Kulltjærebek (Coal tar pitch (high temperature))
42. 4-(1,1,3,3-Tetrametylbutyl)fenoletoksilater (oktylfenoletoksylat)
[dekker veldefinerte stoffer og UVCB-stoffer, polymerer og homologer]
43. 4-Nonylfenoletoksilater, forgreinede og lineære
[stoffer med en lineær og/eller forgrenet alkylkjede med 9 karbonatomer kovalent bundet i posisjon 4 til fenol, etoksilert dekker UVCB- og veldefinerte stoffer, polymerer og homologer, som inkluderer enhver av de individuelle isomerene og/eller kombinasjoner av dem]

I tillegg innføres utsatt søknadsfrist og utløpsdato for en rekke stoffer til bruk som reservedeler eller reparasjon av produkter som allerede er produsert med stoffene.

 Ja, 29. september 2017

2017/999 på norsk 

895/2014

23. Formaldehyd, oligomere reaksjonsprodukter med anilin (teknisk MDA)
24. Arsensyre
25. Bis(2-metoksyetyl)eter (diglyme)
26. 1,2-Dikloretan (EDC)
27. 2,2'-Diklor-4,4'-metylen-dianilin (MOCA)
28. Dikromtris(kromat)
29. Strontiumkromat
30. Kaliumhydroksiocta-oxodisinkatdikromat
31. Pentasinkkromat octa-hydroksid

Ja, 9. februar 2015 895/2014 på norsk

348/2013

15. Trikloreten
16. Kromtrioksid
17. Syrer dannet fra kromtrioksid og deres oligomere
18. Natriumdikromat
19. Kaliumdikromat
20. Ammoniumdikromat
21. Kaliumkromat
22. Natriumkromat

Ja, 2. juni 2014

348/2013 på norsk

 

125/2012

7. Diisobutylftalat (DIBP)
8. Diarsen trioksid
9. Diarsen pentoksid
10. Blykromat
11. Blysulfokromatgul (C.I. Pigment Yellow 34)
12. Blykromatmolybdat-sulfatrød (C.I. Pigment Red 104)
13. Tris(2-kloretyl)fosfat
14. 2,4-Dinitrotoluen (2,4-DNT)

Ja, 10. april 2013

125/2012 på norsk

143/2011 og korrigendum med korrekte søknadsfrister og utløpsdatoer

1. 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Muskxylen)
2. 4,4’-diaminodifenylmetan (MDA)
3. Heksabromsyklododekan (HBCDD)
4. Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)
5. Benzylbutylftalat (BBP)
6. Dibutylftalat (DBP)
Ja, 23. august 2012

143/2011 på norsk

Korrigendum

I tillegg til stoffene som reguleres i Reach vedlegg XIV og XVII, inneholder Reach en kandidatliste. Kandidatlisten inneholder mange stoffer, og utløser spesielle plikter for virksomhetene når det gjelder disse stoffene.


Vedlegg XVII – begrensninger

Reach vedlegg XVII inneholder bestemmelsene i Reach om konkrete begrensninger for stoffer, stoffblandinger og produkter.

En konsolidert versjon er utarbeidet for å lette oversikten over hvilke begrensninger som gjelder i Norge i dag og blir oppdatert når nye endringsforordninger blir gjennomført i Reach-forskriften.

Bruk også søketjenesten Kjemikaliesøk for oversikt over stoffer underlagt begrensninger.

Endringsforordning

Post nr.

Stoffer omfattet

Gjennomført i Norge?

Får anvendelse fra

2021/57

Endring av 63

Blyhagl

Nei

15. februar 2023

2020/2096

Endring av 28-30

Sletting av 22, 67, 68

Tekniske endringer av 3 og 46

Tilleggene 1-6

Tillegg 10

CMR-stoffene i 13. ATP og 14. ATP til CLPUnntak for visse typer utstyr regulert av forordningen om medisinsk utstyr

Pentaklorfenol, dekaBDE og PFOA, stoffene regulert i POPS-forordningen

3: Farlig flytende stoffer og stoffblandinger

46: Nonylfenol

Nye overskrifter

Nye testmetoder for azofargestoffer

Nei

Se forordningen

2020/2081

75

Stoffer i tatoveringsblekk og permanent make-up

Nei

4. januar 2022

2020/1149

 

74 Diisocyanater

Ja, 12. februar 2021

2020/1149 på norsk

Omsetning: 24. februar 2022

Bruk: 24. august 2023

2019/957

 73  (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og TDFAer

Ja, 17. desember 2019 

2019/957 på norsk
2. januar 2021

2018/2005

Endring av 51

Ftalatene DEHP, DBP, BBP, DIBP

Ja, 2. april 2019 2018/2005 på norsk

Deler gjelder, nytt fra 7. juli 2020

2018/1513

72

Visse CMR-stoffer i kategori 1A og 1B i tekstiler og fottøy

Ja, 13. februar 2019

2018/1513 på norsk

1. november 2020

2018/675 Endring av 28-30 CMR-stoffene i 10. ATP til CLP og formaldehyd fra 6. ATP

Ja, 9. juli 2018 2018/675 på norsk

1. desember 2018

2018/589 og korrigendum til forordningen 69 Metanol

Ja, 9. juli 2018 2018/589 på norsk

Se engelsk korrigendum

9. mai 2019

2018/588 71 1-Metyl-2-pyrrolidon (NMP) Ja, 9. juli 2018 2018/588 på norsk 9. mai 2020

2018/35

 

70 Oktametylsyklotetrasiloksan (D4) og dekametylsyklopentasiloksan (D5)

Ja, 23. mars 2018 2018/35 på norsk

1. februar 2020

2017/1510

Endring av 28-30 CMR-stoffene i sjette, sjuende og niende ATP til CLP

Ja, 18. desember 2017
2017/1510 på norsk

Se forordningen

2017/1000

68 Perfluoroktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte stoffer

Ja, 29. september 2017
2017/1000 på norsk

4. juli 2020

2017/227 og korrigendum til 2017/227

67 Dekabromdifenyleter (deka-BDE)

Ja, 6. mai 2017
2017/227 på norsk

2. mars 2019

2016/2235

66 Bisfenol A i varmebehandlet papir Ja, 4. februar 2017 2016/2235 på norsk 2. januar 2020

2016/1017

 

 65 Uorganiske ammoniumsalter Ja, 24. september 2016 2016/1017 på norsk Gjelder

2016/1005

 

 6  Asbestformen krysotil  Ja, 24. september 2016 2016/1005 på norsk 3. februar 2021

2016/217

23

Kadmium i maling

Ja, 3. mai 2016 2016/217 på norsk

Gjelder

2016/26

46a

Nonylfenoletoksylater (NPE)

Ja, 3. mai 2016 2016/26 på norsk

Gjelder

2015/1494

5

 Benzen

Ja, 1. november 2015
2015/1494 på norsk

Gjelder

2015/628

 63

 Bly i forbrukerprodukter

Ja, 11. juli 2015
2015/628
på norsk

Gjelder

2015/326

50, 51 og 52

Post 50: PAH. Analysemetode   endret.

Post 51: Ftalatene DEHP, DBP og   BBP. Revisjonsbestemmelse slettet.

Post 52: Ftalatene DINP, DIDP og   DNOP. Revisjonsbestemmelse slettet.

Ja, 11. juli 2015
2015/326
på norsk

Gjelder

474/2014

64

1,4-Diklorbenzen
i luftfriskere og luktskjulere

Ja, 4. november 2014

474/2014 på norsk

Gjelder

317/2014 

Endring av 28-30

CMR-stoffene i tredje og femte ATP til CLP

Ja, 11. juli 2015
317/2014 på norsk

Gjelder

301/2014

Endring av 47 

Seksverdig krom i lær

Ja, 4. november 2014

301/2014 på norsk

Gjelder

1272/2013

Endring av 50

PAH i forbrukerprodukter, inkludert leker og
barneprodukter

Ja, 4. november 2014

1272/2013 på norsk 

Gjelder

126/2013

Tekniske endringer i postene 6, 16, 17, 28-30, 40, 47, 56, og tilleggene 4, 6 og 10. Post 42 blir slettet.

Asbest, blykarbonater og blysulfater, CMR-stoffer, aerosolbeholdere, 6-verdig kromat i sement, MDI. SCCP er slettet (overført til POPS-forordningen). Justeringer i tilleggene 4 og 6. Nye testmetoder for azofargestoffer i tillegg 10.

Ja, 26. august 2014
126/2013 på norsk

Gjelder

848/2012

62

Fenylkvikksølvforbindelser

Ja, 26. august 2014
848/2012 på norsk

Gjelder

847/2012

Endring av 18a

Kvikksølv i måleinstrumenter til industriell og profesjonell bruk

Ja, 2, juni 2014

847/2012 på norsk

Gjelder

836/2012

63

Bly i smykker

Ja, 21. august 2013

836/2012 på norsk

Gjelder

835/2012

Endring av 23

Kadmium i plast

Ja, 21. august 2013

835/2012 på norsk

Gjelder

412/2012

61

Dimetylfumarat

Ja, 21. august 2013

412/2012 på norsk

Gjelder

109/2012

Endring av 28-30

CMR-stoffene i første ATP til CLP 

Ja, 27. mai 2013

109/2012 på norsk

Gjelder

494/2011 og korrigendum til forordningen

Endring av 23

Kadmium

Ja, 21. august 2013

494/2011 på norsk

Gjelder

366/2011

60

Akrylamid

Ja, 27. mai 2013

366/2011 på norsk

Gjelder

207/2011

44 og 53 slettes

Difenyleter, pentabromderivater og PFOS

Ja, 27. november 2013

207/2011 på norsk 

Gjelder

276/2010

59, endring av 3 og 20

Diklormetan, lampeoljer og tennvæsker og organiske tinnforbindelser

Ja, 17. november 2011

276/2010 på norsk

Gjelder

552/2009

1-58

Se 552/2009 på norsk

Ja, 17. november 2011

552/2009 på norsk

Gjelder

 

Artikler og andre vedlegg

Endringsforordning 

Dette blir endret

Gjennomført i Norge?

2020/878

Vedlegg II, om kravene til utarbeidelse av sikkerhetsdatablad

Nei

2020/507
 

Artikkel 41 nr. 5

Nei

2019/1691

V post 12, "digestate"/råtnerest/biorest tilføyd i posten

Ja, 23. mars 2020 2019/1691 på norsk

2018/1881

I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, datakrav for nanoformer av stoffer

Ja, 2 april 2019 2018/1881 på norsk

2017/706

VII, nye datakrav for hudsensibilisering. Opphever forordning 2016/1688.

Ja, 8. juli 2017
2017/706 på norsk

2016/1688

VII, nye datakrav for hudsensibilisering. Opphevet av forordning 2017/706.

 

Ja, 3. desember 2016 2016/1688 på norsk

2016/863

VII og VIII, nye datakrav for etsning/irritasjon av hud, alvorlig øyeskade/øyeirritasjon og akutt toksisitet

Ja, 24. september 2016 2016/863 på norsk

2015/830

II, om kravene for utarbeidelse av sikkerhetsdatablad

Ja, 1. november 2015 2015/830 på norsk 

2015/282

VIII, IX og X, innføring av ny studie for reproduksjonstoksisitet, "Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study", EOGRTS

Ja, 12. juni 2015

2015/282
på norsk

252/2011

I, om vurdering av stoffer og utarbeiding av rapport om kjemikaliesikkerhet

Ja, 27. mai 2013

252/2011 på norsk

453/2010

II, om kravene for utarbeidelse av sikkerhetsdatablad

Ja, 10. april 2013

453/2010 på norsk

987/2008

 

IV og V, om unntak fra registreringsplikten

Ja, 19. mai 2011.

987/2008 på norsk

134/2009

XI, om unntak fra plikten til å gjøre forsøk

Ja, 19. mai 2011.

134/2009 på norsk

253/2011

XIII, om kriterier for identifikasjon av PBT- og vPvB-stoffer (Stoffer som er "Persistente Bioakkumulerende og Toksiske" og "veldig Persistente og veldig bioakkumulerende")

Ja, 23. august 2012.

253/2011 på norsk

 

Tilknyttede rettsakter

I tillegg til Reach-forordningen har EU vedtatt flere forordninger som er tilknyttet Reach. Det blir også innført endringer i disse forordningene. I Norge gjennomføres forordningene og endringene av forordningene i Reach-forskriften.

Forordning om oppdatering av registreringer i Reach

Gjennomført i Norge 12. februar 2021.

Forordning om anvendelsen av visse registrerings- og datadelingsbestemmelser i Reach etter utløpet av registreringsfristen for innfasingsstoffer

Forordning om datadeling i Reach

Gebyrforordningen til Reach

Forordning (EF) nr. 340/2008 fastsetter reglene for betaling av gebyrer  i forbindelse med Reach. Endringer i gebyrene blir gjort ved forordninger som endrer gebyrforordningen.

Gebyrforordningen med endringsforordninger

Gjennomført i Norge?

2018/895

Ja, 7. desember 2018

2018/895 på norsk

 2015/864

Ja, 1. november 2015 
2015/864 på norsk 

254/2013

Ja, 26. august 2014 
254/2013 på norsk

340/2008

Ja, 20. oktober 2010
340/2008 på norsk

Forordningen om forsøksmetoder 

Forordning (EF) nr. 440/2008 fastsetter forsøksmetoder som får anvendelse i henhold til Reach.

Forordningen om forsøksmetoder med endringsforordninger

Gjennomført i Norge?

2019/1390

Ja, 12. februar 2020

2019/1390 på norsk

2017/735

Ja, 29. september 2017 
2017/735 på norsk

2016/266

Ja, 15. juli 2016
2016/266 på norsk

900/2014

Ja, 18. mars 2015
900/2014 på norsk

260/2014

Ja, 4. november 2014
260/2014 på norsk

640/2012

Ja, 27. mai 2013
640/2012 på norsk

1152/2010

Ja, 27. mai 2013
1152/2010 på norsk

761/2009

Ja, 27. mai 2013
761/2009 på norsk

440/2008

Ja, 4. juli 2012
440/2008 på norsk 

 
Forordninger om Echas klageinstans

Forordning

Gjennomført i Norge?

2016/823, endrer forordning 771/2008

Ja, 24. september 2016 2016/823 på norsk

771/2008

Ja, 7. mars 2012
771/2008 på norsk 

1238/2007

Ja, 4. februar 2009
1238/2007 på norsk 


Endringer av artikler

  • CLP-forordningen inneholder tre artikler som endrer Reach (artiklene 57-59 i CLP-forordningen). Endringene i artiklene 57 og 58 trådte i kraft i Norge da CLP trådte i kraft her. Artikkel 59 gjelder fra 1. juni 2015.