Plikter for min virksomhet

En fremstiller ("manufacturer") er en aktør som lager et kjemisk stoff i EU/EØS-området.

 • registreringsplikt til Echa hvis årlig fremstilt mengde av et stoff (alene eller i blanding) er ≥ 1 tonn
 • informasjonsplikt til kunder om farlige kjemikalier. Husk plikten til å klassifisere og merke i gjeldende regelverk.
 • undersøke og sikre at det ikke er knyttet restriksjoner til fremstilling av et stoff
 • undersøke om det er krav om autorisasjon før omsetning og bruk av et stoff
 • oppbevare dokumentasjon i minst 10 år
  • gjelder de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til Reach

Det er flere kjemikalieregelverk som gjelder ved fremstilling av stoffer.

En produsent ("producer") er en aktør som produserer eller setter sammen et fast produkt ("article") i EU/EØS-området.

I Reach-sammenheng defineres produsenter som etterfølgende brukere. I tillegg gjelder:

 • registreringsplikt til Echa for stoff i produktet gjelder på visse betingelser:
  • når det er tilsiktet at stoffet skal frigis fra produktet ved normal bruk og
  • årlig mengde av stoffet er ≥ 1 tonn (pr produsent, for alle produktene som inneholder dette stoffet)

 • informasjonsplikt til Echa og til kunder ved innhold av stoffer på kandidatlista (SVHC-stoffer)
 • undersøke om det er krav om autorisasjon for bruk av stoffer i produktet
 • undersøke og sikre at det ikke er knyttet restriksjoner til bruk av stoffer i produktet
 • oppbevare dokumentasjon i minst 10 år
  • gjelder de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til Reach

Det er flere kjemikalieregelverk som gjelder ved produksjon av faste produkter.

En importør ("importer") er en aktør som er ansvarlig for import av stoffer (alene, i blanding eller i faste produkter) fra land utenfor EU/EØS-området. Ved innførsel fra land innenfor EU/EØS har man i Reach-sammenheng plikter som nedstrømsbruker eller distributør.

Import av stoff, alene eller i blanding (stoffblanding)

 • registreringsplikt til Echa hvis årlig importert mengde av et stoff er ≥ 1 tonn
 • informasjonsplikt til kunder om farlige kjemikalier. Husk plikten til å klassifisere og merke i gjeldende regelverk.
 • undersøke og sikre at det ikke er knyttet restriksjoner til omsetning
 • undersøke om import av et stoff ikke er underlagt krav om autorisasjon
 • oppbevare dokumentasjon i minst 10 år
  • gjelder de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til Reach

Det er flere kjemikalieregelverk som gjelder ved import av et stoff eller en stoffblanding.

Import av fast produkt ("article")

 • registreringsplikt til Echa for stoff i produktet gjelder på visse betingelser:
  • når det er tilsiktet at stoffet skal frigis fra produktet ved normal bruk og
  • årlig mengde av stoffet er ≥ 1 tonn (pr importør, for alle produktene som inneholder dette stoffet)
 • informasjonsplikt til Echa ved innhold av stoffer på kandidatlista (SVHC-stoffer)
 • undersøke og sikre at det ikke er knyttet restriksjoner til import av stoffer i produktet
 • oppbevare dokumentasjon i minst 10 år
  • gjelder de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til Reach

Det er flere kjemikalieregelverk som gjelder ved import av faste produkter.

En nedstrømsbruker eller etterfølgende bruker ("downstream user") er en aktør i EU/EØS-området som bruker et stoff (alene eller i blanding) i sin industri- eller yrkesvirksomhet. En forbruker er ikke en etterfølgende bruker.

Roller

Du er en nedstrømsbruker om du kan identifisere deg med en eller flere av følgende roller:

 • formulerer - lager stoffblandinger (eks. vaskemidler, maling)
 • sluttbruker - bruker stoffer eller stoffblandinger (eks. håndverksbedrifter, rengjøringsbyrå og produsenter av faste produkter ("articles")
 • kjøper kjemikalier fra leverandører innenfor EU/EØS-området, inkludert via enerepresentant for leverandør utenfor EU/EØS (artikkel 8)
 • reimportør: importerer et stoff inn til EU/EØS-området, alene eller i en stoffblanding, som opprinnelig ble fremstilt i EU/EØS og som er registrert av noen i den samme forsyningskjeden (artikkel 2(7)(c))
 • omemballerer: overfører stoff eller stoffblandinger fra en emballasje til en annen ("rebranding")

Plikter

Som nedstrømsbruker kan du ha flere plikter i Reach, avhengig av rollen din og hvilke typer kjemikalier det er snakk om.

Ved mottak av sikkerhetsdatablad/utvidet sikkerhetsdatablad:

 • følge instruksjonene nøye
 • sjekke at egne bruksområder er dekket
 • informere leverandører om ev. nye bruksområder (egne og kunders) og nye opplysninger om fare
 • hvis eget bruksområde ikke vil bli vil dekket av registreringen av stoffet:
  • utarbeide egen kjemikaliesikkerhetsrapport som skal være tilgjengelig for myndighetstilsyn
  • sende melding til Echa («downstream user report»)

Ved videresalg av kjemikalier:

 • informasjonsplikt til kunder om farlige kjemikalier, vedlegge eller innarbeide relevante eksponeringsscenarier. Husk plikten til å klassifisere og merke i gjeldende regelverk.
 • informasjonsplikt til kunder for kjemikalier uten krav til sikkerhetsdatablad (artikkel 32), omfatter blant annet
  • opplyse om registreringsnummer i Reach
  • opplyse om eventuell autorisasjon gitt eller nektet og pålagte restriksjoner
  • ev. andre opplysninger nødvendige for risikohåndteringstiltak

Hvis du skal selge en stoffblanding som du har formulert er det flere kjemikalieregelverk som gjelder

Generelle plikter ved bruk av stoffer

 • undersøke om bruk av et stoff er tillatt eller om du har informasjonsplikt
  • oppført på vedlegg XIV - krav om autorisasjon?
   Se under " Hvem må ha autorisasjon? her:
  • oppført vedlegg XVII - omfattet av en restriksjon?
   Du må sikre at din bruk er tillatt.
  • oppført på kandidatlista?
   Da kan du ha informasjonsplikt til kunder og til Echa
 • oppbevare dokumentasjon i minst 10 år
  • gjelder de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til Reach
 • forsikre seg om at "egne" stoffer er/vil bli registrert i henhold til reglene, ved å for eksempel spørre oppover i forsyningskjeden

En distributør er en aktør i EU/EØS-området som bare lagrer eller bringer i omsetning stoffer (alene eller i blanding) på vegne av tredjemann. Detaljhandlere regnes som distributører.

 • for farlige kjemikalier: videreformidle informasjon til kunder, vedlegge sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenarier
 • for kjemikalier uten krav til sikkerhetsdatablad: videreformidle informasjon til kunder (artikkel 32), omfatter blant annet
  • opplyse om registreringsnummer i Reach

  • opplyse om eventuell autorisasjon gitt eller nektet og pålagte restriksjoner

  • ev. andre opplysninger nødvendige for risikohåndteringstiltak

 • videreformidle informasjon fra kunder til leverandører om kunders nye bruksområder og nye opplysninger om fare

 • oppbevare dokumentasjon i minst 10 år

  • gjelder de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle virksomhetens plikter i henhold til Reach

Kan være både framstiller, importør, yrkesbruker eller distributør – som bringer stoff/stoffblanding/produkt i omsetning.