Norske hovedforfattere i delrapport 1

Norske forfattere i delrapport 1 i sjette hovedrapport fra FNs klimapanel. Delrapporten om fysiske klimaendringer kom 9. august 2021.

Terje Berntsen
Terje Berntsen. | Foto: Universitetet i Oslo

telefon: +47 228 58 771, e-post: t.k.berntsen@geo.uio.no

I sjette hovedrapport er Berntsen hovedforfatter i kapittel 6 som handler om kortlevde klimadrivere.

Bakgrunn
Terje Berntsen er professor i meteorologi ved Universitetet i Oslo, institutt for geofag. Han forsker blant annet på klima-kjemi interaksjon, klimamodeller og karbon-aerosoler.

Tidligere har han også vært ansatt som forsker ved Cicero, og gjesteforsker ved University of Alaska og University of California. Han var også hovedforfatter på den fjerde hovedrapporten til FNs klimapanel.

Jan S. Fuglestvedt
Jan S. Fuglestvedt. | Foto: Cicero Senter for klimaforskning

telefon: +220 04 764, e-post: j.s.fuglestvedt@cicero.oslo.no

I sjette hovedrapport er Jan S. Fuglestvedt nestleder i arbeidsgruppe 1 som handler om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene.

Bakgrunn
Jan Sigurd Fuglestvedt er forskningsdirektør og spesialrådgiver ved Cicero Senter for klimaforskning. Forskningen hans omhandler atmosfærisk kjemi og klimainteraksjoner, og modellering av hvordan menneskelig aktivitet påvirker atmosfæren og klima. I 2015 ble han valgt inn som nestleder i FNs klimapanel.

Fuglestvedt har bakgrunn fra blant annet Senter for miljø og utvikling ved UiO, statens forurensingstilsyn og statistisk sentralbyrå. I femte hovedrapport var han hovedforfatter i arbeidsgruppe 1, bidrog i arbeidsgruppe 3 og var forfatter i synteserapporten. Han var også høringsdirektør for spesialrapporten om 1,5 graders oppvarming og bidrog til spesialrapporten om landareal og klimaendringer.

Sebastian Gerland
Sebastian Gerland. | Foto: The Nansen Legacy

e-post: gerland@npolar.no

I sjette hovedrapport er Sebastian Gerland hovedforfatter i kapittel 2 som handler om endringene i jordas klimasystem.

Bakgrunn
Sebastian Gerland er havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, der han leder seksjonen for hav og havis. Han forsker blant annet på fysikken rundt havis, og overvåker havisen og temperaturen på Arktis.

Han er geofysiker og seniorforsker, og har bidratt til en rekke forskningsartikler gjennom sin lange karriere som forsker. Han bidro også til femte hovedrapport fra FNs klimapanel.

Sebastian Mernild
Sebastian Mernild.
| Foto: Privat

telefon: +45 296 66 328, e-post: smernild@gmail.com     

I sjette hovedrapport er Sebastian Mernild hovedforfatter i vedlegget som heter "Atlas" som utdyper, integrerer og oppsummerer informasjonen fra de forskjellige kapitlene fra arbeidsgruppe 1, og skaper en bro til arbeidsgruppe 2 og delvis også til arbeidsgruppe 3.

Bakgrunn
Sebastian Mernild er prorektor og professor i klimaendringer og glasiologi ved Syddansk Universitet. Han jobber også deltid ved Universitetet i Bergen. Forskningen hans fokuserer på lokal, regional og global modellering.

Han jobbet som forsker i syv år i USA, tre år i Chile, og jobbet som direktør av Nansensenteret - NERSC i Bergen fra 2016 til 2020. Han bidrog også til den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel.

Bjørn Samset, Cicero
Bjørn H. Samset. | Foto: Cicero Senter for klimaforskning

telefon: +47 220 04 787, e-post: b.h.samset@cicero.oslo.no

I sjette hovedrapport er Bjørn H. Samset koordinerende hovedforfatter i kapittel 1 som handler om innledningen og rammen for rapporten.

Bakgrunn
Bjørn Hallvard Samset er forsker ved Cicero Senter for klimaforskning. Ved Cicero forsker han på hvordan aerosoler påvirker det globale klimaet og spesielt hvordan partikler som sot, sulfater, støv og havsalt påvirker dette ved bruk av klimamodeller.

Fra tidligere har han bakgrunn som kjerne- og partikkelfysiker ved Universitetet i Oslo, og har blant annet vært tilknyttet partikkelakseleratoren (Large Hadron Collider - LHC) ved CERN laboratoriet i Sveits.

Jana Sillmann
Jana Sillmann. | Foto: Cicero Senter for klimaforskning

telefon: +47 220 04 739, e-post: jana.sillmann@cicero.oslo.no

I sjette hovedrapport er Jana Sillman hovedforfatter i kapittel 12 som handler om regionale virkninger.

Bakgrunn
Jana Sillman er forskningsdirektør ved Cicero Senter for klimaforskning. Sillman er geoøkolog og forsker på ekstremt klima i klimamodeller, og faktorer som kan føre til endringer i ekstremt klima. Hun evaluerer også simuleringer fra klimamodeller. Hun er også interessert i tverrfaglige tilnærminger for å bedre integrere natur- og samfunnsvitenskap.

Hun har deltatt og deltar i flere internasjonale prosjekter, for eksempel er hun involvert i World Climate Research Programme der hun er i ledergruppen i Grand Challenge on Weather and Climate Extremes. Hun bidrog også til den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel.

Trude Storelvmo
Trude Storelvmo. | Foto: Privat
telefon: +47 406 38 401, e-post: trude.storelvmo@geo.uio.no

I sjette hovedrapport er Trude Storelvmo koordinerende hovedforfatter i kapittel 7 som handler om jordas energibudsjett.

Bakgrunn
Trude Storelvmo er professor i meteorologi ved Universitetet i Oslo, institutt for geofag. Hun forsker på atmosfæren, med et fokus på effekten aerosoler og skyer har på klimasystemet.

Hun har hatt et flere år langt opphold i utlandet og blant annet jobbet ved Yale University. Hun har mottatt ERC stipend, vært med i det svenskkoordinerte prosjektkonsortie ForCes i Horizon-2020, og fikk i 2020 tildelt UiOs pris for yngre forskere.

Høringsredaktør

Asgeir Sorteberg
Asgeir Sorteberg. | Foto: Universitetet i Bergen

telefon: +47 993 31 912, e-post: asgeir.sorteberg@uib.no

I sjette hovedrapport er Asgeir Sorteberg høringsredaktør i kapittel 11 som handler om ekstreme vær- og klimahendelser i et klima i endring.

Bakgrunn
Asgeir Sorteberg er professor ved geofysisk institutt, Universitetet i Bergen. Han jobber også ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Forskningen hans dreier seg om atmosfærisk dynamikk og den hydrologiske syklusen.

Han har tidligere jobbet som forsker ved flere institusjoner, blant annet ved Meteorologisk institutt og ved Norsk institutt for luftforskning (NILU). Han var også hovedforfatter i en spesialrapport fra FNs klimapanel i 2012 om håndtering av risiko knyttet til ekstreme hendelser og katastrofer.

Vitenskapelige assistenter

telefon: +47 220 04 737, e-post: kari.alterskjar@cicero.oslo.no

telefon: +47 220 04 782, e-post: carley.iles@cicero.oslo.no

Norske hovedforfattere i delrapport 2

Norske forfattere i delrapport 2 i sjette hovedrapport fra FNs klimapanel. Delrapporten om virkninger, klimatilpasning og sårbarhet kom 28. februar 2022.

Benjaminsen.jpg
Tor A. Benjaminsen. | Foto: Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

telefon: +47 672 31 353, e-post: t.a.benjaminsen@nmbu.no

I sjette hovedrapport er Tor A. Benjaminsen hovedforfatter i kapittel 1 som introduserer delrapportens hovedinnhold og nøkkelbegreper. Han er også hovedforfatter av en kryssgående rapport (cross-chapter paper) om ørkener, halv-tørre områder og ørkenspredning.

Bakgrunn
Tor A. Benjaminsen er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han er samfunnsgeograf og forsker på konflikter om bruk av fornybare naturressurser, klimarettferdighet, og småbønders og pastoralisters utfordringer i møte med klimaendringer og politiske hindringer.

Det meste av hans forskning har foregått i tørre områder i Afrika, spesielt i Mali og Tanzania. Han har nylig ledet det femårige Toppforsk-prosjektet "Greenmentality: A Political Ecology of the Green Economy in the Global South". Det handler om hvordan politikk basert på ideer om «grønn økonomi» gjennomføres i Øst-Afrika og India og inkluderer konsekvenser av denne poltikken for befolkningen på landsbygda.

Benjaminsen er også en av redaktørene av fagtidsskriftet Political Geography.

Halvard Buhaug.jpg
Halvard Buhaug. | Foto: Ingar Haug Steinholt, Institutt for fredsforskning

telefon: +47 952 62 238, e-post: halvard@prio.org

I sjette hovedrapport er Halvard Buhaug hovedforfatter i kapittel 16 om klimarisiko på tvers av sektorer og regioner. Dette kapitlet oppsummerer de viktigste observerte virkningene av klimaendringene på natur og samfunn, effekten av tilpasningstiltak samt klimadrevet risiko i ulike framtidsscenarier.

Bakgrunn
Halvard Buhaug er forsker ved Institutt for fredsforskning (Prio) og professor II i statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hans forskning fokuserer særlig på hvordan klimatiske svingninger og ekstremværhendelser påvirker konflikter samt risiko for tvungen forflytning. Mye av dette arbeidet bygger på statistiske modeller der ambisjonen også er å kunne si noe om hvordan framtidige klimaendringer vil kunne påvirke menneskelig sikkerhet.

Buhaug ledet inntil nylig et større forskningsprosjekt om indirekte koblinger mellom klima og konflikt via matusikkerhet og økonomisk sjokk, finansiert av det europeiske forskningsrådet (ERC). Buhaug er også medredaktør i fagtidsskriftet Journal of Peace Research, som i 2021 publiserte et spesialnummer om klimaendringer og sikkerhet.

Knut Yngve Børsheim - foto Erlend A Lorentzen HI.jpg
Knut Yngve Børsheim. | Foto: Erlend Lorentzen, Havforskningsinstituttet

telefon: +47 977 81 312, epost: yngve.borsheim@hi.no

I sjette hovedrapport er Knut Yngve Børsheim hovedforfatter i kapittel 13 om Europa, med spesielt ansvar for miljømessige forandringer som er identifisert i vitenskapelig litteratur og tilordnet menneskeskapte endringer i klima.

Bakgrunn
Dr. philos. Knut Yngve Børsheim forsker på hvordan biologiske prosesser påvirker karbonsyklus i akvatiske økosystemer, med hovedvekt på mikroorganismenes produksjon og mortalitet. Forskningen omhandler bakterier, virus, mikroalger og mikroskopisk dyreplankton, samt kjemiske aspekter som omsetning av organisk materiale i sjøvann og havforsuring.

Børsheim er utdannet ved tidligere Institutt for Mikrobiologi og Plantefysiologi ved Universitetet i Bergen. Han har vært forsker ved Landbrukshøgskolen (nå NMBU), NTNU og UiB, og er nå seniorforsker ved Havforskningsinstituttet.

Eriksen
Siri Eriksen. | Foto: Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

telefon: +47 672 31 373, e-post: siri.eriksen@nmbu.no

I sjette hovedrapport er Siri Eriksen hovedforfatter i kapittel 18 om klimarobust utvikling, samt en av forfatterne som utarbeider et sammendrag for beslutningstakere basert på rapporten.

Bakgrunn
Siri Eriksen er professor i klima og utvikling ved Institutt for folkehelsevitenskap ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Hun forsker på menneskers sårbarhet for ekstremvær som tørke og flom, konflikt og klimaendringer, forholdet mellom fattigdom og sårbarhet for klimaendringer, og klimatilpasningspolitikk i ulike internasjonale sammenhenger.

Eriksen har en doktorgrad fra East Anglia i Storbritannia, og har hatt tidligere hatt forskningsroller ved African Centre for Technology Studies i Kenya, University of KwaZulu-Natal i Sør-Afrika, Cicero Senter for internasjonal klimaforskning og Institutt for sosiologi og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Hun var også en av hovedforfatterne i delrapport 2 i FNs klimapanels femte klimarapport, på et kapittel om levebrød og fattigdom.

Mette Skern-Mauritzen - foto Erlend A Lorentzen HI.jpg
Mette Skern-Mauritzen. | Foto: Erlend A. Lorentzen, Havforskningsinstituttet

telefon: +47 924 62 615, e-post: mette.skern-mauritzen@hi.no

I sjette hovedrapport er Mette Skern-Mauritzen hovedforfatter i kapittel 13 om hav- og kystøkosystemer. Hun har bidratt til å vurdere konsekvensen av klimaendringer på marine økosystem, samt tilpasninger til dissse endringene både i økosystem og samfunn.

Bakgrunn
Mette Skern-Mauritzen er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet, og leder forskningsgruppen Økosystemprosesser. Gruppa fokuserer på hvordan klimaendringer og andre antropogene påvirkninger (fiskeri og forurensning) endrer marine økosystems struktur, funksjon, dynamikk og sårbarhet. Hun leder Overvåkingsgruppa, og er medlem i Faglig forum, som er to rådgivende grupper for forvaltningsplanene for de norske havområdene.

Skern-Mauritzen er utdannet økolog fra Universitetet i Oslo, gjennomførte doktorgrad i samarbeid med Norsk Polarinstitutt, og har ellers arbeidet ved Havforskningsinstituttet.

Stenseth
Nils Chr. Stenseth. | Foto: Privat

telefon: +47 228 54 584, e-post: n.c.stenseth@mn.uio.no

I sjette hovedrapport er Nils Chr. Stenseth hovedforfatter i kapittel 1 om effekter på natur og samfunn - og deres sårbarhet - som følge av dagens klimaendringer, samt nødvendige samfunnsmessige og menneskelige tilpasninger.

Bakgrunn
Nils Christian Stenseth er professor i økologi og evolusjon ved Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Han har blant annet arbeidet med økologiske og evolusjonære (deriblant genetiske) effekter av klimavariasjoner, noe han har gjort på en rekke arter, både de som lever på land og i vann (marint eller ferskvann).

Stenseth er også kjent for å ha avdekket hvordan bakterien som forårsaket Svartedauden fant veien fra lopper på rotter i Kasakhstan, til handelsreisende som ankom Europa med skip eller på annen måte. Kunnskapen om pest bruker han for tiden til å studere hvordan nye pandemier vil kunne spre seg.

Norske hovedforfattere i delrapport 3

Norske forfattere i delrapport 3 i sjette hovedrapport fra FNs klimapanel. Delrapporten om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler kom 4. april 2022.

Boasson.png
Elin Lerum Boasson. | Foto: Hege Fantoft Andreassen, Cicero Senter for klimaforskning

telefon: +47 411 23 462, e-post: e.l.boasson@stv.uio.no

I sjette hovedrapport er Elin Lerum Boasson hovedforfatter i kapittel 13, med spesielt ansvar for forskning på nasjonal klimapolitikk.

Bakgrunn
Elin Lerum Boasson er professor og nestleder ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning. Hun er ekspert på nasjonal energi- og klimapolitikk, og har publisert artikler og vitenskapelige bøker om politikkutviklingen i EU, i Norge og i Sverige.

Boasson har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har vært gjesteforsker ved blant annet Universitet i California, Berkeley, og Harvard Universitet. Hennes forskning forklarer hvorfor forskjellige land har ulik klima- og energipolitikk, hvordan EU og EØS påvirker nasjonale politiske prosesser og hvile rolle næringsliv, offentlig forvaltning og folkevalgte har i klimapolitikken.

Clapp.jpg
Christa Clapp. | Foto: Cicero Senter for klimaforskning

telefon: +47 913 99 585, e-post: christa.clapp@cicero.green

I sjette hovedrapport er Christa Clapp hovedforfatter i kapittel 15, om investeringer og finans.

Bakgrunn
Christa Clapp er administrerende partner og en av grunnleggerne av Cicero Shades of Green Ltd., som er ledende innenfor grønne obligasjoner og et datterselskap av Cicero Senter for klimaforskning. Hun ledet tidligere arbeidet med finans og klima hos Cicero, og har mer enn 20 års erfaring med klimapolitikk og økonomisk analyse.

Hun har tidligere jobbet i OECD og US Environmental Protection Agency, og sitter i redaksjonen til Climate Policy Journal. Hun har en master i internasjonal økonomi fra SAIS John Hopkins.

Kverndokk.jpg
Snorre Kverndokk. | Foto: Kilian Munch

telefon: +47 979 79 857, e-post: snorre.kverndokk@frisch.uio.no

I sjette hovedrapport er Snorre Kverndokk hovedforfatter i kapittel 1 som er innledningskapittelet til rapporten og gir en oversikt over de viktigste temaene som rapporten tar opp.

Bakgrunn
Snorre Kverndokk er seniorforsker ved Frischsenteret. Han er samfunnsøkonom og jobber med både miljø- og ressursøkonomi og helseøkonomi. Hans forskning innenfor klima spenner vidt og har blant annet dreid seg om utforming av klimapolitiske virkemidler, konsekvenser av virkemiddelbruk, etiske aspekter ved klimatiltak og klimaavtaler, kobling mellom klimapolitikk og markedene for olje og gass.

Kverndokk har hatt ulike roller i FNs klimapanel (IPCC) siden 1998. Han har undervist ved Johns Hopkins University både i Washington og Bologna, og har hatt forskningsopphold både i England, USA og Belgia.

Peters.jpg

Glen Peters. | Foto: Cicero Senter for klimaforskning

telefon: +47 220 04 700, e-post: glen.peters@cicero.oslo.no

I sjette hovedrapport er Glen Peters hovedforfatter i kapittel 3 som handler om scenarioer.

Bakgrunn
Glen Peters er forskningsleder ved Cicero Senter for klimaforskning og har tidligere vært postdoktor ved Program for Industriell Økologi ved NTNU. Han forsker blant annet på drivere for klimaendringer på globalt nivå, scenarioer, global karbonsyklus, bioenergi, bærekraftig forbruk, internasjonal handel og klimapolitikk.

Han er spesielt interessert i hvordan utslippsscenarier opprettes, brukes og tolkes, og hvordan dette henger sammen med pågående politiske diskusjoner.

Anders Hammer Strømman, NTNU
Anders Hammer Strømman. | Foto: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

telefon: +47 918 97 993, e-post: anders.hammer.stromman@ntnu.no

I sjette hovedrapport er Anders Hammer Strømman hovedforfatter i kapittel 10 om transport. 

Bakgrunn
Anders Hammer Strømman er professor i industriell økologi ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han jobber i grenseflaten mellom teknologi, industriell økologi og klimaforskning.

Forskningen hans spenner over mange sektorer: Fra landbruk, skogbruk, via bioenergi og drivstoff, karbonfangst, batterier og brenselsceller samt transport på land, til havs og luftfart. Han bidro også i FNs klimapanels femte hovedrapport, og har vært - og er -  involvert i ledelsen av flere nasjonale forskningssentre.

I 2011 mottok han the Laudise Medal fra The International Society for Industrial Ecology (Isie), som anerkjennelse for sin forskning, og i 2015 ble han innlemmet i Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Wettestad.JPG
Jørgen Wettestad. | Foto: Jan D. Sørensen/Fridtjof Nansens institutt

telefon: +47 412 77 416, e-post: jorgen.wettestad@fni.no

I sjette hovedrapport er Jørgen Wettestad hovedforfatter i kapittel 14 som handler om internasjonalt samarbeid og internasjonale avtaler.

Bakgrunn
Jørgen Wettestad er statsviter og seniorforsker ved FNI og ekspert på europeisk klimapolitikk, klimakvoter og karbontoll. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om internasjonal miljøpolitikk globalt, regional og nasjonalt, særlig om klimakvoter.