Den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel - IPCC Sixth Assessment Report (AR6) - består av tre delrapporter og en synteserapport.

Mer enn 700 eksperter fra 90 land deltar i å skrive hovedrapporten, som publiseres i 2021, 2022 og 2023.

Oppdatert kunnskap om klima

Forskere over hele verden vurderer vitenskapelig litteratur regelmessig, og sammenstiller nye forskningsfunn i klimapanelets hovedrapporter.

Det bidrar til en stadig sterkere faglig kunnskap om menneskeskapte og naturlige klimaendringer, virkningene av dem og muligheter for klimatilpasning og reduksjon av utslipp og økt opptak av klimagasser.

Delrapport 1: Fysiske klimaendringer - det naturvitenskapelige grunnlaget (9. august 2021)

Rapporten tar for seg hvordan klimasystemet fungerer, og hvordan det påvirkes av menneskelig aktivitet.

Rapporten kombinerer observasjoner, studier, teori og modellering for å lage et fullstendig bilde av klimasystemet og hvordan det endrer seg, i tillegg til årsakene til endringene.

I tillegg ser denne rapporten på variasjon og endringer som skjer på regionalt nivå, som er nært koblet til hvordan påvirkning og risiko for menneskelige og naturlige systemer endres over tid. Dette er grunnlag for andre delrapport om virkninger av klimaendringer og mulighetene for en effektiv klimatilpasning.

Viktige politikkrelevante temaer i den første rapporten er vurderingen av mengden karbonutslipp som svarer til klima- og energimål, koblinger mellom landareal og klima, og mellom klima og luftkvalitet. Dette er et grunnlag for analysene i tredje delrapport om utslippsreduksjon og strategier for å unngå de mest alvorlige virkningene av klimaendringene.

Delrapport 2: Virkninger, klimatilpasning og sårbarhet (28. februar 2022)

Denne rapporten vurderer sårbarheten til sosioøkonomiske og naturlige systemer overfor klimaendringer, negative og positive konsekvenser ved klimaendringer og tiltak for tilpasning. Tilnærmingen er løsningsorientert, men ingen spesifikke tilpasningstiltak anbefales.

Vurderingen gjøres fra et verdensomspennende til et regionalt syn på økosystemer og biologisk mangfold, og på mennesker og variasjoner i samfunn, kulturer og bosetninger.

Delrapport 3: Utslippsreduksjon, opptak og virkemidler (4. april 2022)

Denne rapporten beskriver mulige tiltak for å redusere utslippene av klimagasser og for å øke opptaket av disse i ulike karbonlagre. Videre beskrives hvilke virkemidler som er tilgjengelige for å gjennomføre slike tiltak. Rapporten vil også evaluere hvilke valgmuligheter vi har for å endre utviklingen og konsekvensene av valgene gjennom ulike scenarioer og utviklingsbaner.

Klimagasser slippes ut og tas opp av en rekke ulike kilder, og utslippsreduksjon og virkemidler kan til dels iverksettes innen en sektor eller på tvers av sektorer og aktiviteter. Disse inkluderer energi, transport, bygninger, industri, avfallshåndtering, jordbruk, skogbruk og andre typer arealbruk.

Alle aspekter ved utslippsreduksjon adresseres, inkludert teknisk gjennomførbarhet, økonomiske kostnader, forvaltningsverktøy og samfunnsforhold som er relevante for gjennomførbarheten av tiltak. Synergier og avveininger mellom utslippsreduksjon og klimatilpasning, samt fordeler og ulemper for andre samfunnsmål, risiko og koblinger til bærekraftig utvikling vil bli beskrevet.

Synteserapporten (20. mars 2023)

Synteserapporten er siste del av FNs klimapanels sjette hovedrapport. Den oppsummerer og sammenstiller de viktigste funnene fra de rapportene i sjette rapportsyklus. Synteserapporten gir en tverrfaglig og helhetlig presentasjon av klimaendringenes årsaker, virkninger, løsninger og virkemidler og tiltak knyttet til klimatilpasning, utslippsreduksjon og opptak.

Tre spesialrapporter i 2019

Klimapanelet har tidligere i den sjette syklusen publisert tre spesialrapporter