Første delrapport i femte hovedsyklus ble ferdigstilt den 27. september 2013. Hovedbudskapet i denne delrapporten er at det er 95-100 prosent sikkert at vi mennesker har forårsaket over halvparten av temperaturøkningen siden 1950. Hvis utslippene fortsetter å øke betydelig i dette århundret, kan temperaturen stige med mer enn 4 grader Celsius fram mot 2100. 

Samtidig viser rapporten at det er mulig å forhindre de mest alvorlige konsekvensene dersom verdens land blir enige om raske og kraftige kutt i klimagassutslippene. 

Kunnskapsgrunnlaget om klima har blitt vesentlig forbedret siden klimapanelets fjerde hovedrapport (2007). I dag forstår forskerne blant annet endringer av temperatur både over jord og i hav, havforsuring, smelting av is, nedbørsmønstre og naturlige variasjoner, mye bedre enn før og kan med større sikkerhet forutsi hvordan disse vil endre seg i framtiden. Denne delrapporten er basert på over 9200 vitenskapelige publikasjoner.

Delrapport 1 fra FNs klimapanel (IPCC): Lenkeliste
Faktaark på norsk

Her kan du finne faktaark som Miljødirektoratet har laget om resultatene i rapporten.