Andre delrapport i femte hovedsyklus om observerte og framtidige virkninger av klimaendringer for natur og samfunn ble ferdigstilt 29. mars 2014.

Den handler om virkninger av klimaendringer på mennesker, samfunn og natur og hvordan vi kan redusere klimarelatert risiko gjennom tilpasning og utslippsreduksjoner. Siden forrige rapport har det vært gjort mye forskning på området. Dette har resultert i en dobling av relevant faglitteratur siden 2005, og den nye delrapporten bygger på over 12 000 vitenskapelige publikasjoner.

Rapporten setter klimaendringer i sammenheng med andre samfunns- og miljøendringer og viser hvordan klimaendringer rammer ulikt for forskjellige grupper, sektorer og regioner. Ulike framtidsutsikter blir skissert, fra utsikter med høy risiko for alvorlige og irreversible endringer til utsikter der samfunnet både reduserer og håndterer farene ved klimaendringene.

Virkningene av klimaendringene er her allerede. Mennesker, samfunn og økosystemer over hele verden er rammet av klimaendringene. Om utslippene ikke kuttes, vil verden kunne oppleve alvorlige og irreversible virkninger. Både tilpasning og utslippskutt er nødvendig. Ifølge rapporten er en akutt klimahendelse eller gradvis klimaendring først en risiko når den inntreffer der noe av verdi er sårbart. Eksempelvis vil en hetebølge først resultere i en klimarelatert risiko hvis den inntreffer der det bor folk (eksponering) og flere av disse menneskene har lav motstandskraft mot høye temperaturer, slik som eksempelvis syke og eldre kan ha (sårbarhet).

Faktaark på norsk

Her kan du finne faktaark som Miljødirektoratet har laget om resultatene i rapporten.