Rapporten ble ferdigstilt 11. april 2014. Den beskriver hvordan vi kan redusere eller hindre klimagassutslipp og utslipp av andre komponenter som påvirker klima, gjennom forskjellige tiltak og virkemidler. Reduksjonen av klimagasser analyseres både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv, og alle de viktigste økonomiske sektorene - som energi, transport, bygninger, industri, jordbruk, skogbruk og avfallshåndtering blir behandlet.

Rapporten beskriver en rekke forutsetninger for utviklingen av klimagassutslipp fram mot 2100, og hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Klimapanelet har analysert tiltakene blant annet ut fra hva de koster å gjennomføre og hvilke utslippsreduksjoner de fører til. Hvilke politiske virkemidler som finnes og eventuelle barrierer for å oppnå utslippsreduksjoner er også beskrevet i rapporten. Målet er å gi beslutningstakere vitenskapelige og tekniske resultater som er relevant for politikkutforming. Rapporten er basert på 10 000 vitenskapelige publikasjoner.

Faktaark på norsk

Her kan du finne faktaark som Miljødirektoratet har laget om resultatene i rapporten.