Første delrapport i sjette hovedrapport

Covid-19-konsekvenser

Utslippsreduksjoner i 2020 som følge av tiltak for å begrense spredning av Covid-19 førte til midlertidige, men merkbare effekter på luftforurensning,

Med middels sikkerhet førte dette til en tilhørende liten og midlertidig økning i det totale klimapådrivet, hovedsakelig forårsaket av nedkjøling på grunn av reduksjonen i utslipp av partikler fra menneskelig aktivitet.

De globale og regionale klimaresponsene til dette midlertidige klimapådrivet er imidlertid ikke merkbart utover den naturlige variasjonen.

Det er middels sikkert at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren fortsatte å øke i 2020, uten at en merkbar reduksjon i observasjoner for vekstraten til CO2.

(D.2.1)