Fem illustrerende klimagassutslippsscenarioer

Mulige klimaframtider

Fem utvalgte utslippsscenarioer i første delrapport i sjette hovedrapport.

Gjennom hele sammendraget viser FNs klimapanel til fem utvalgte utslippsscenarioer som er ment å illustrere spennet i mulige framtider og utvikling i drivere for menneskeskapte klimaendringer som finnes i den vurderte vitenskapelige litteraturen.

Klimagassutslippene varierer mellom utslippsscenarioene avhengig av samfunnsforhold, og tiltak for å begrense utslipp og luftforurensning.

De fem illustrerende scenarioene starter i 2015 og representerer mange enkeltsimuleringer som ligger til grunn for funnene i denne rapporten.

  • SSP1-1,9: Veldig lave klimagassutslipp; CO2-utslippene reduseres til netto null rundt 2050, etterfulgt av netto negative utslipp.
  • SSP1-2,6: Lave klimagassutslipp; CO2-utslippene reduseres til netto null etter 2050, etterfulgt av netto negative utslipp.
  • SSP2-4,5: Middels høye klimagassutslipp; CO2-utslippene forblir på dagens nivå fram til ca. 2050.
  • SSP3-7,0: Høye klimagassutslipp; CO2-utslippene fordobles i 2100.
  • SSP5-8,5: Veldig høye klimagassutslipp; CO2-utslippene tredobles i 2100.