Første delrapport i sjette hovedrapport

Nytt siden femte hovedrapport

Nytt siden femte hovedrapport fra FNs klimapanel i 2013-2014.

  • Mer detaljert vurdering av regionale klimaendringer. Dette inkluderer et større fokus på informasjon relevant for regional risikovurdering, tilpasning, og annen beslutningstaking.
  • Nye og forbedrede metoder, klimamodeller og analyser gjør at forskningen med enda større sikkerhet kan beskrive klimaets nåværende tilstand og våre framtidsutsikter. Fem scenarioer brukes for å illustrere spennet i mulige framtider og utvikling av klimagassutslipp.
  • Det er hevet over enhver tvil at klimaendringene er menneskeskapte. De nye hovedrapporten gir mer innsikt i hvordan menneskeskapte utslipp gjør at ekstremvær blir hyppigere og mer alvorlig. Eksempelvis for hetebølger og kraftigere regnskyll.
  • Et rammeverk som bidrar til å forstå hvordan fysiske endringer i klima, som varme, kulde, regn, tørke, snø, vind, kystflom og mer, påvirker samfunnet og økosystemene.
  • Klimapanelet har gjort en integrert analyse av klima og luftforurensning. Rapporten har et eget kapittel om kortlevde klimadrivere.
  • Forskerne har i større grad vurdert hendelser som har lav sannsynlighet, men som ikke kan utelukkes, og som vil ha store konsekvenser hvis de skjer.