Klimarobust utvikling og tilpasningstiltak 

Klimarobust utvikling handler om at man bevisst igangsetter tiltak for både utslippsreduksjon og klimatilpasning for å sikre et trygt klima på jorden, møte grunnleggende menneskelige behov, utrydde fattigdom og muliggjøre rettferdig og bærekraftig utvikling. Klimarobust utvikling stanser praksiser som forårsaker farlige nivåer av global oppvarming. Dette kan involvere store systemendringer. 

(WG2 Kap.18-FAQ.18.2) 

De observerte virkningene av klimaendringer, forventet risiko, sårbarhet og grenser for tilpasning viser at klimarobust utvikling haster mer enn tidligere trodd. Omfattende, effektiv og innovativ handling kan gi synergier og minske negativ påvirkning mellom det å begrense klimaendringer, tilpasse seg dem og samtidig følge en bærekraftig utvikling. 

(WG2 SPM D.1) 

Klimarobust utvikling kombinerer tilpasning, utslippsreduksjon og opptak med underliggende utviklingsvalg og hverdagshandlinger som utføres av aktører på politiske, økonomiske, økologiske, sosiale og teknologiske arenaer.  

Utviklingen tar for seg forholdet mellom klimagassutslipp, oppvarmingsnivåer og relatert klimarisiko, men handler om mer enn bare oppnåelse av temperaturmål. Ved denne typen utvikling ser man på de mulige systemendringene som gjør at målene kan nås, samtidig som man vurderer hvordan ulike tilpasningsstrategier og implementeringen av disse vil fungere sammen med andre bærekraftige utviklingstiltak og mål. Avhengigheten mellom utviklingsmønstre, klimarisiko og etterspørselen etter utslippsreduksjon og tilpasningstiltak er dermed grunnleggende når det gjelder konseptet klimarobust utvikling. 

(WG2 Kap.18-FAQ.18.2)

Klimarobuste utviklingsbaner 

Klimarobuste utviklingsbaner er prosesser som både styrker den bærekraftige utviklingen, forsøker å utrydde fattigdom og redusere ulikhet, og samtidig fremmer rettferdige tiltak for klimatilpasning og utslippsreduksjoner. 

Dette betyr store endringer i samfunnet og/eller systemendringer, og gjør at man må vurdere etikken, rettferdigheten og gjennomførbarheten til de ulike alternative måtene å drastisk redusere klimagassutslippene på, slik at den globale oppvarmingen holder seg godt under 2 grader. 

Det finnes ikke én korrekt vei å gå når det gjelder klimarobust utvikling da politiske, kulturelle og økonomiske faktorer i ulike samfunn spiller inn. Klimarobuste utviklingsbaner avhenger også av tidligere utvikling, og hvordan det har påvirket samfunnet, mennesker, politikk, økonomi, økologi og teknologi. 

(WG2 Kap.18-FAQ 18.1)

Samfunn og myndigheters rolle

For å ha en klimarobust utvikling kreves det avveininger mellom ulike politiske mål. Myndigheter og politiske og økonomiske eliter kan spille en nøkkelrolle når det gjelder å definere utviklingsretningen på nasjonal og subnasjonalt nivå, men i praksis kan disse utviklingsbanene også påvirkes av lokalbefolkningen, frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet. Et aktivt sivilsamfunn setter premisser for debatter, protester og press, noe som er grunnleggende for en inkluderende utviklingsprosess. De siste årenes samfunnsbevegelser og klimaprotester er eksempler på hvordan sivilsamfunnet går mot politisk passivitet når det gjelder klimapolitikk. Disse bevegelsene har ført til politiske endringer, som nasjonale og lokale erklæringer om klimakriser, og har vært effektive for stansing i reklamering for fossilt brensel. 

(WG2 Kap.18-FAQ 18.3) 

Klimarobust utvikling krever overganger og omstillinger i nøkkelsystemer som energisystemer, terrestriske og marine økosystemer, og urbane- og infrastruktur systemer. Fokus på systemendringer bidrar til å synliggjøre hvordan alle tiltak og virkemidler avhenger av hverandre, samt hvordan bærekraftig utvikling, utslippsreduksjoner og klimatilpasning samhandler med hverandre. Endringer i samfunnet når det gjelder verdier, ambisjoner og livsstil- og forbruksmønstre er avgjørende for slike systemendringer. 

(WG2 Kap.18-FAQ 18.3) 

Kobling til bærekraftsmål 

Klimarobust utvikling er altså ikke et definert mål som kan oppnås på et bestemt punkt i fremtiden, men en kontinuerlig prosess med evaluering, handling og endring av ulike tiltak for utslippsreduksjoner, klimatilpasning og bærekraftig utvikling. Tiltakene varierer avhengig av prioriteringer og behov i en befolkning eller et samfunn. 

FNs 17 bærekraftsmål kan gi en god indikasjon på fremgangen i den klimarobuste utviklingen. De mest relevante for klimarobust utvikling er å utrydde fattigdom og sult, og beskytte liv på land og i havet frem mot 2030. Selv om det er avdekket klare synergier mellom bærekraftsmålene og tiltak for utslippsreduksjon og opptak, gjenstår det å utforske synergier mellom bærekraftsmålene og tilpasningstiltak, og hvordan disse fører til oppnåelse av målene. 

(WG2 Kap.18-FAQ 18.5)

Kilder

Mer fra FNs klimapanel