Denne informasjonen er hentet fra første delrapport i sjette hovedrapport fra FNs klimapane (IPCC).

Regional påvirkning

For første gang gir den sjette hovedrapporten en mer detaljert vurdering av regionale klimaendringer.

Dette inkluderer et større fokus på informasjon relevant for regional risikovurdering, tilpasning, og annen beslutningstaking, og et nytt rammeverk som bidrar til å forstå hvordan fysiske endringer i klima, som varme, kulde, regn, tørke, snø, vind, kystflom og mer, påvirker samfunnet og økosystemene.

Ved økt global oppvarming forventes det at alle regioner i økt grad vil oppleve flere og samtidige endringer i klimafaktorer som påvirker samfunn og natur.

Det anslås med høy faglig sikkerhet at alle regionene vil oppleve økninger i klimafaktorer med varmeeffekter, og en nedgang i klimafaktorer med kuldeeffekter.

Det anslås også med middels til høy faglig sikkerhet videre nedganger i permafrost, snø, isbreer, innlandsis, is på innsjøer og Arktisk havis.

(C.2, C.2.1)

Disse endringene vil med høy faglig sikkerhet være større ved 2°C oppvarming eller mer enn ved 1,5°C, og flere av endringene vil være mer utbredt. Nesten alle regionene (96%) vil oppleve endringer i minst ti klimafaktorer, og halvparten av regionene vil oppleve endringer i 15, dersom oppvarmingen når 2°C.

(C.2, C.2.1, SPM.9)

Regionspesifikke endringer inkluderer med middels faglig sikkerhet intensifiering av tropiske sykloner og stormer utenfor tropene, og med middels til høy faglig sikkerhet større elveflommer, reduksjon i gjennomsnittlig nedbør og økt tørke, og mer skogbrannfare.

(C.2.4)

Byer intensiverer med veldig høy faglig sikkerhet menneskeskapt oppvarming lokalt. Framtidig urbanisering, sammen med hyppigere varme ekstremhendelser, vil gjøre hetebølger mer alvorlige.

Urbanisering øker også med middels faglig sikkerhet gjennomsnittlig og kraftig nedbør over byer og i områder medvind fra byer, og resulterende avrenningsintensitet med høy faglig sikkerhet.

I kystbyer vil kombinasjonen av hyppigere ekstreme havnivåer (som følge av havnivåstigning og stormflo) og ekstremnedbør med høy faglig sikkerhet gjøre flom mer sannsynlig

(C.2.6)

Interaktivt atlas

Rapporten inneholder et interaktivt atlas der man kan utforske klimavariablene som underbygger Klimapanelets vurderinger.

Atlaset gjør det mulig å kombinere datasett basert på observasjoner og klimamodeller med romlige og tidsmessige analyser.

Mer fra FNs klimapanel