Kort oppsummert:

  • I 2019 utgjorde utslipp fra transportsektoren 15 % av verdens klimagassutslipp, og 23 % av globale energirelaterte CO2-utslipp 
  • Siden 2010 har ingen av de andre sluttforbruker-sektorenes utslipp vokst raskere 
  • Veitrafikken den desidert største utslippskilden innen transportsektoren 
  • FNs klimapanel viser til tre måter å dekarbonisere transportsektoren: Strategier for redusert transportetterspørsel og økt systemeffektivitet, elektrifisering og alternative drivstoff for skipsfart og luftfart. 
  • Batterielektriske kjøretøy har betydelig lavere utslipp sett i et livsløpsperspektiv sammenlignet med personbiler med forbrenningsmotor dersom ladestrømmen kommer fra fornybare kilder 
  • Forbrenningsmotorer vil være krevende å erstatte på noen bruksområder, og dette gjelder særlig skipsfart og luftfart. Det betyr at alternative drivstoffer må tas i bruk i større grad 

Utslipp i transportsektoren

Dekarbonisering av transportsektoren

FNs klimapanel viser til tre måter å dekarbonisere transportsektoren: Strategier for redusert transportetterspørsel og økt systemeffektivitet, elektrifisering og alternative drivstoff for skipsfart og luftfart.

Strategier for redusert transportetterspørsel og økt systemeffektivitet

Elektrifisering og annen teknologisk innovasjon innen transport

Skjematisk oversikt over hvilke primære energikilder og energibærere som er relevante for ulike kjøretøyteknologier og tilhørende transportsegment.

Figur 10.2 Kapittel 10: Skjematisk oversikt over hvilke primære energikilder og energibærere som er relevante for ulike kjøretøyteknologier og tilhørende transportsegment.

Betydning av teknologiendringer for ulike typer transport

Kilder

Innholdet er hentet fra klimapanelets sjette hovedrapport. Kildehenvisningene etter hvert avsnitt har følgende forkortelser:

  • WG3: tredje delrapport (Working Group III)
  • SPM: sammendrag for beslutningstakere (Summary for Policymakers)
  • FAQ: ofte stilte spørsmål (Frequently Asked Questions)
  • ES: kort sammendrag (Executive Summary)

Mer fra FNs klimapanel