Delrapport 3 i sjette hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC) beskriver mulige tiltak for å redusere utslippene av klimagasser og for å øke opptaket av disse i ulike karbonlagre. Videre beskrives hvilke virkemidler som er tilgjengelige for å gjennomføre slike tiltak. Rapporten vil også evaluere hvilke valgmuligheter vi har for å endre utviklingen og konsekvensene av valgene gjennom ulike senarioer og utviklingsbaner.

Klimagasser slippes ut og tas opp av en rekke ulike kilder, og utslippsreduksjon og virkemidler kan til dels iverksettes innen en sektor eller på tvers av sektorer og aktiviteter. Disse inkluderer energi, transport, bygninger, industri, avfallshåndtering, jordbruk, skogbruk og andre typer arealbruk.

Alle aspekter ved utslippsreduksjon adresseres, inkludert teknisk gjennomførbarhet, økonomiske kostnader, forvaltningsverktøy og samfunnsforhold som er relevante for gjennomførbarheten av tiltak. Synergier og avveininger mellom utslippsreduksjon og klimatilpasning, samt fordeler og ulemper for andre samfunnsmål, risiko og koblinger til bærekraftig utvikling vil bli beskrevet.

Lanseringsdato er 4. april 2022.