FNs klimapanel (IPCC) sin synteserapport sammenstiller de viktigste funnene fra panelets tre delrapporter og spesialrapportene fra sjette hovedsyklus.

Synteserapporten skal gi en tverrfaglig og helhetlig klimavurdering, og er siste og fjerde del av panelets hovedrapport.

Kommenteringsrunden gikk fra 10. januar 2022 til 20. mars 2022

Første kommenteringsrunde er en kombinert ekspert- og myndighetskommentering. Utkastene som er tilgjengelige for kommentering er rapportens fire seksjoner, et anneks og sammendraget for beslutningstakere (SPM). Miljødirektoratet oppfordrer eksperter og myndigheter i Norge til å delta i denne kommenteringsrunden. Les mer om hvordan man kan delta nedenfor.

Miljødirektoratet, som Norges knutepunkt til FNs klimapanel, koordinerer og sammenstiller kommentarer fra norske myndighetsorganer. I tillegg tilrettelegger Miljødirektoratet for kommentering fra andre eksperter.

Hovedformålet med kommenteringsrunden er å sikre at innholdet i rapporten er korrekt og balansert, samt at hovedfunnene i rapporten er klart og forståelig beskrevet, i henhold til disposisjonen og FNs klimapanels prosedyrer. 

Nyttige lenker knyttet til kommenteringsrunden

To kommenteringsrunder for synteserapporten

Vær oppmerksom på at det kun er to kommenteringsrunder for synteserapporten. Etter denne runden er over, vil forfatterne videreutvikle utkastene før sammendraget for beslutningstakere kommer på en siste kommenteringsrunde.

Den siste kommenteringsrunden vil være for myndigheter, og vil gå over perioden 13. juni – 7. august 2022.

Per nå er planlagt lansering for synteserapporten i månedsskifte september/oktober 2022.

Viktig med korte og forståelige kommentarer

Synteserapporten skal gi beslutningstakere et håndterlig og forståelig dokument som gir en integrert og helhetlig klimavurdering basert på den viktigste kunnskapen fra delrapportene og spesialrapportene.

Det er derfor viktig at kommentarene er korte og lett forståelige.

For myndigheter

Send innspill til myndighetskommentering via Miljødirektoratet. Fristen for å komme med innspill er 4. mars 2022 kl. 23:59.

FNs klimapanel har innskjerpet sine rutiner når det gjelder distribusjon av rapportutkast. Derfor distribueres ikke materialet automatisk fra oss. Ved henvendelse om å delta i myndighetskommenteringen, vil vi sende over utkastene.

Henvendelse kan sendes til ipcc@miljodir.no.

For eksperter

Send kommentarer direkte til FNs klimapanel innen 20. mars 2022 kl. 23:59 (GMT+1). Bidragene fra eksperter utenfor myndighetsorganer sendes direkte til FNs klimapanel.

Kommenteringsrunden for eksperter varer fra 10. januar 2022 til og med 20. mars 2022. For å få tilgang til utkast og til å kommentere, må du registrere deg i FNs klimapanel sin nettportal. Frist for å registrere seg er 13. mars 2022 kl. 23:59 (GMT+1). Merk at disse fristene er absolutte.

Miljødirektoratet tar gjerne imot kopi av kommentarene som sendes inn direkte, slik at vi har oversikt over hvilke deler av rapporten som er kommentert.

Det er også mulig å sende kommentarer til oss innen 4. mars 2022, som da vil fungere som innspill til Norges kommentarer til FNs klimapanel. Det er imidlertid viktig at det framgår i oversendelsen om slike kommentarer er sendt til FNs klimapanel eller ikke, for å unngå duplisering.

Ta kontakt på ipcc@miljodir.no ved spørsmål.

English version

Deadlines for the Government and Expert Review of the AR6 Synthesis Report

The work with the IPCCs Sixth Assessment Report has started. The first order draft (FOD) is open for government and expert review from 10 January to 20 March 2022. The drafts that are available for commenting are the reports four sections, one annex, and the Summary for Policymakers.

The Norwegian Environment Agency encourages experts and authorities in Norway to participate in the review. The purpose of the review is to ensure that the content in the report is correct and balanced, and that the main findings are clearly described according to the outline and IPCC's procedures. The comments should be short and easy to understand.

Please note that for the Synthesis Report there are only two commenting rounds. After this round is over, the authors will further develop their drafts. In the next and final commenting round only the Summary for Policymakers will be available for comments from governments, and will last from 13 June - 7 August 2022.

As of now, the launch of the Synthesis Report is planned for September/October 2022.

Relevant links related to the review of the AR6 Synthesis Report

Send government comments to the Norwegian Environment Agency

The Norwegian Environment Agency, as Focal Point for the IPCC in Norway, coordinates government comments. The deadline for submitting comments to the Norwegian Environment Agency is 4 March at 23.59 (GMT+1).

IPCC has tightened its routines when it comes to distributing drafts of their reports. Therefore, the material is not automatically distributed from the Norwegian Environment Agency.

The parts deemed relevant, based on the outline, to participate in the review can be obtained by contacting us: ipcc@miljodir.no

Send expert comments directly to the IPCC

Experts outside government agencies and ministries can send their comments directly to the IPCC. The Norwegian Environment Agency are happy to receive a copy of those comments, to see which parts of the report that has been commented.

The review for experts will last from 10 January 2022 to 20 March 2022. To gain access of the drafts and participate as a reviewer, one must register in the IPCC web portal. This site will be open until 13 March 2022. Please bear in mind that these deadlines are absolute.

It is also possible to send comments to the Norwegian Environment Agency before 4 March at 23:59 (GMT+1). If so, they will act as input to Norway's comments to the IPCC. In this case it must be made clear whether comments have already been sent to the IPCC to avoid duplication.

If you have any questions, please contact us at ipcc@miljodir.no.