Hvordan hovedrapportene utarbeides

Et viktig formål med rapportene er å få et bredt og komplett bilde av fagfeltet. Samtidig skal resultatene, spesielt i sammendragene, kommuniseres på en måte som er forståelig for beslutningstakere.

Delrapportene skal også godkjennes av klimapanelet i plenum. Teksten i sammendraget for beslutningstakere gjennomgås linje for linje og man oppnår konsensus om den endelige teksten. I denne prosessen deltar de fleste landene i verden, og de sentrale forskerne som har skrevet rapporten vurderer alle endringsforslagene fra medlemslandene. Dette innebærer at en rekke personer som arbeider med klimaendringer på ulike fagfelt og nivåer er involverte i arbeidet, og at det er forfatterne som til syvende og sist godkjenner at sammendraget bygger på den underliggende rapporten:

1. Forskere og vitenskapelig grunnlag

Grunnlaget for hele klimapanelets arbeid er publisert vitenskapelig materiale som tilfredsstiller vanlige krav til grundighet og etterprøvbarhet. I visse tilfeller, for eksempel når det gjelder tiltak, kan også materiale fra anvendt forskning og utvikling bli benyttet. Hovedrapporten inneholder totalt flere tusen referanser. Ofte er flere personer involvert i å utarbeide de enkelte publikasjonene og disse kan igjen ha dratt nytte av andre arbeider og medarbeidere. Underlaget klimapanelet har vurdert omfatter publiserte artikler fra en stor andel av verdens totale ekspertkompetanse på klimafeltet og trolig flere titalls tusen personer.

2. Forfattere til delrapportene

Forfatterne skriver rapportene på grunnlag av en gjennomgang av det omfattende vitenskapelige materialet innenfor det enkelte fagfeltet. Det legges vekt på å gå gjennom forskning publisert etter forrige hovedrapport. De nye rapportene beskriver særlig områder hvor det foreligger ny forskning og kunnskap. I tillegg blir funnene fra tidligere rapporter oppdatert. På mange felt finnes ikke entydige svar, så intervaller, usikkerheter og alternative teorier preger ofte tekstene.

For hver delrapport utarbeider forfatterteamet utkast til et teknisk sammendrag og et sammendrag for beslutningstakere.

Totalt er flere hundre forfattere involvert i å utarbeide hver delrapport. Disse er listet opp i slutten av rapportene. Arbeidet er organisert med ledere for hver rapport, ledere for delkapitlene, hovedforfattere, bidragsytere og teknisk sekretariat.

Forfatterne er eksperter på relevante fagfelt. Det er en overvekt av personer fra forsknings- og universitetsmiljøer, samt meteorologiske institutter. Forfatterne velges ut av klimapanelets byrå, blant annet på grunnlag av nominasjoner fra hvert enkelt land.

3. Kommentarer til rapportutkastene

Utkastene til hver rapport sendes ut på to høringsrunder:

a) Eksperthøring: Det første rapportutkastet sendes ut til kommentering av eksperter.

b) Kombinert ekspert- og myndighetshøring: Det andre rapportutkastet sendes til kommentering av forfattere og deres bidragsytere, eksperter og nasjonale koordinatorer.

De som har gitt kommentarer i høringene er listet opp i vedlegg til rapportene.

4. Godkjenning av sammendrag for beslutningstakere

I sammendraget for beslutningstakere oppsummeres de viktigste konklusjonene fra en delrapport i form av korte hovedkonklusjoner med tilhørende forklaringer. Utkastet til sammendraget er utarbeidet av de mest sentrale forfatterne som har skrevet hovedrapporten. Sammendraget er også en del av høringsrundene nevnt under punkt 3.

I tillegg til den prosessen som gjelder hele rapporten, blir dette sammendraget godkjent linje-for-linje i et plenumsmøte. Alle land som er med i klimapanelet (195 land) inviteres til dette møtet. Vanligvis stiller omkring 100 land, deriblant alle de største landene. Representantene på dette møtet vil ofte komme fra miljø- eller energiforvaltning, men det er også en del forskere blant landrepresentantene. I tillegg deltar de sentrale forfatterne av den aktuelle rapporten. En rekke andre FN-organisasjoner og interesseorganisasjoner er også invitert som observatører.

Diskusjonen på møtet dreier seg blant annet om fremstillingsform og prioritering av stoff. I dette arbeidet er dialogen mellom landenes representanter og forfatterne sentral. Sammendraget skal i sin helhet bygge på den underliggende rapporten. De sentrale forfatterne deltar på møtet og skal godkjenne alle endringer.

Klimapanelet bygger på enstemmighet. Når sammendraget for beslutningstakere er vedtatt, anses dette, så vel som alt underliggende materiale, som godkjent av alle landene. Eventuelle innvendinger fra enkeltland vil komme fram av anmerkninger i teksten – noe som forekommer sjelden.

På møtet blir man etter forslag fra forfatterne også enige om en liste over eventuell redigering som skal gjøres i den underliggende rapporten. Denne listen blir utarbeidet av forfatterne. Endringene er blant annet av redaksjonell art og knyttet til framstillingsform og språkbruk.

5. Arbeidet med synteserapporten

Synteserapporten er basert på materialet i de tre delrapportene og relevante spesialrapporter. Den sammenstiller de viktigste vitenskapelige funnene, og setter disse i sammenheng med hverandre.

Også denne rapporten har vært gjennom to høringsrunder, og sammendraget for beslutningstakere godkjennes i plenum sammen med de sentrale forfatterne.

Gjennomgangen av hvordan hovedrapportene utarbeides illustrerer at en lang rekke fagfolk fra ulike disipliner og miljøer er involvert. Eksperter på det fysiske klimasystemet er sterkest inne i delrapport 1, mens de to andre delrapportene, som blant annet tar for seg virkninger, sårbarhet og tilpasning og utslippsreduksjoner, opptak og virkemidler, i større grad også er preget av eksperter fra andre fagfelt.

Delrapport 1 om de fysiske klimaendringene gir svar på hva som har skjedd, hva som vil skje med klimaet og hva som påvirker denne utviklingen. Det er altså denne delrapporten som blant annet danner grunnlaget for klimapanelets konklusjoner omkring menneskeskapt global oppvarming. Involverte fagfolk og institusjoner dekker et vidt spekter innen fagfelt som meteorologi, oseanografi, overvåking, geofysikk, geologi og atmosfærekjemi.