Andre kommenteringsrunde er en kombinert ekspert- og myndighetskommentering. I tillegg til utkast av alle kapitler og annekser med mer, legges også utkastet til sammendraget for beslutningstakere ved for første gang.

Hovedformålet med kommenteringsrunden er å sikre at innholdet i rapporten er korrekt og balansert, samt at hovedfunnene i rapporten er klart og forståelig beskrevet og i henhold til disposisjonen og IPCCs prosedyrer.

Vi har også blitt bedt eksplisitt om å vurdere om det er deler av rapporten eller sammendraget som kan reduseres i lengde eller innhold.

Dersom det finnes relevant faglitteratur som foreløpig ikke er omtalt i utkastet, men som er publisert eller under publisering er det også fint om det meldes fra om dette i kommentarene. 

Miljødirektoratet oppfordrer eksperter og myndigheter i Norge til å delta i kommenteringsrunden. 

Ekspertkommentarer direkte til FNs klimapanel

Kommenteringsrunden for eksperter varte fra 2. mars til og med 5. juni 2020.

Bidragene fra eksperter sendes direkte til IPCC som beskrevet på deres nettside.

Miljødirektoratet tar gjerne imot kopi av kommentarene som sendes inn direkte, slik at vi har oversikt over hvilke deler av rapporten som er kommentert.

Sende innspill til myndighetskommentering via Miljødirektoratet

Fristen for å sende innspill til Miljødirektoratet var onsdag 27. mai klokken 23.59.

Det er mulig å sende kommentarer til oss, som da vil fungere som innspill til Norges kommentarer til IPCC.

Det er imidlertid viktig at det framgår i oversendelsen om slike kommentarer er sendt til IPCC eller ikke, for å unngå duplisering.

IPCC har innskjerpet sine rutiner når det gjelder distribusjon av rapportutkast. Derfor distribueres ikke materialet automatisk fra oss, men kan fås ved å ta kontakt med oss per e-post hvis dere ønsker å delta i kommenteringen: ipcc@miljodir.no

FNs klimapanel (IPCC) - kommentering

New deadlinegs for the Government and Expert Review of the Working Group I contribution to the AR6

Due to the Covid-19 situation IPCC has decided to prolong the ongoing review with 6 additional weeks.

The work with the IPCCs Sixth Assessment Report is well under way. Now the Second Order Draft (SOD) is open for government and expert review.

In addition to all chapters and annexes etc., the first order draft of the Summary for policymakers are available for commenting.

The purpose of the review is to ensure that the content in the report is correct and balanced, and that the main findings are clearly described according to the scope and IPCC's procedures.

We have also been asked to consider if there are parts of the report or summary that can be reduced in length or content. If you are aware of relevant, published or soon to be published, literature that is currently not referred to in the draft, please mention this in the comments.

The Norwegian Environment Agency encourages experts and authorities in Norway to participate in the review.

Send expert comments directly to the IPCC

The review for experts will last from 2 March to 5 June 2020: To gain access of the drafts and participate as a reviewer, one has to register via the IPCC web portal. This site will be will be open until the 19. April. Please bear in mind that these deadlines are absolute.

Experts should send their comments directly to the IPCC as described on the review web page. We are happy to receive a copy of those comments, to see which parts of the report that has been commented.

Send government contributions to the Norwegian Environment Agency

The deadline for submitting input to the Norwegian Environment Agency was Wednesday 27 May at 23.59.

It is possible to send comments to us for those who wish, and they will then act as input for comments on behalf of the Norwegian authorities. However, it is important to note whether such comments were sent to the IPCC or not, in order to avoid duplication.

IPCC has tightened its routines when it comes to distributing drafts of their reports. Therefore, the material is not automatically distributed from the Norwegian Environment Agency, but is obtained by contacting us if you consider participating in the government review: ipcc@miljodir.no