Clich here for English version

Kommenteringsrunden er en viktig del i utarbeidelsen av rapportene fra FNs klimapanel (IPCC).

Hovedformålet med kommenteringsrunden er å sikre at innholdet i rapporten er korrekt og balansert, samt at hovedfunnene i rapporten er klart beskrevet og i henhold til IPCCs prosedyrer.

Ekspert review-ere vil bli anerkjent i den endelige rapporten, som etter planen skal publiseres i september 2021.

More information about the review process

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Kommenteringsrunden varte fra 13. januar 2020 og til 8. mars 2020.

Muligheten for å registrere seg varte fram til 2. mars 2020 klokken 23.59 (GMT +1).

Sende kommentarer til FNs klimapanel

Bidragene sendes direkte til IPCC, som beskrevet på kommenteringssiden etter at du har registrert deg.

Dersom det finnes relevant faglitteratur som foreløpig ikke er omtalt i utkastet, men som er publisert eller under publisering, er det fint om det meldes fra om dette i kommentarene.

Miljødirektoratet tar gjerne imot kopi av de kommentarene som blir sendt inn direkte til IPCC, slik at vi har oversikt over hvilke deler av rapporten som er kommentert av forskere i Norge.

Sende innspill til Miljødirektoratet

Det er også mulig å sende kommentarer til rapportutkastet til oss, for de som ønsker det. Slike kommentarer vil da fungere som innspill til våre kommentarer.

Det er imidlertid viktig at det framgår om kommentarene allerede er sendt til IPCC eller ikke, for å unngå duplisering.

Fristen for å sende innspill til Miljødirektoratet var innen utgangen av torsdag 27. februar 2020.

Innspill til miljødirektoratet sendes per e-post til:

Review of IPCC's Working Group III Assessment Report

The first order draft of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Sixth Assessment Report (AR6), WGIII – Climate Change 2021: Mitigation of Climate Change, is now open for expert review.

The expert review is an integral part of the preparation of IPCC reports.

The purpose of this review is to ensure that the content in the report is correct and balanced, and that the main findings are clearly described according to IPCC's procedures.

Expert Reviewers will be acknowledged in the final report, due for completion September 2021.

More information about the review process

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

The review process will run from 13 January 2020 to 8 March 2020.

The opportunity to register will be open until 2 March 2020, 23:59 (GMT +1):

Send comments to the IPCC

Experts can send their comments directly to the IPCC as described when registered.

If you know relevant, published or soon to be published literature that is currently not referred to in the draft, please mention this in your comments to the IPCC.

We would be grateful to receive a copy of your submitted comments if possible, to see which parts of the report that has been commented by Expert Reviewers affiliated in Norway.

Send contributions to the Norwegian Environment Agency

It is also possible to send your comments to us, which then would be a contribution to the submission of comments made by experts from the Norwegian Environment Agency.

It is important to clarify whether the comment is also sent to the IPCC, in order to avoid duplication.

The deadline for sending your comments to the Norwegian Environment Agency is by the end of Thursday 27 February 2020.

Contributions to the Norwegian Environment Agency