Naturbaserte løysingar ved busetnad og infrastruktur

Åpent fordrøyningsbasseng/overfløymingsareal

Betydinga av tiltaket for klimatilpasning

Eit ope fordrøyningsbasseng er ei terrengsøkking designa for å kunne halde tilbake vatn i ein flaumsituasjon. Ofte blir nytta eit "strupet utløp" for å halde tilbake vatn, dvs eit utløp som berre slippar vidare små vassmengder av gongen. Heile område kan designast for å bli fylt opp med vatn i ein flaumsituasjon. Då blir det gjerne kalla overfløymingsareal. Det er viktig å vere klar over at eit fordrøyningsbasseng berre er flaumdempande for ei viss mengd vatn, og at kapasiteten må kartleggjast før utbygging.

Klimautfordringar tiltaket kan bidra til å løyse

  • Overvatn, ved hjelp av drygning

Korleis styrkar tiltaket naturmangfald

Eit fordrøyningsbasseng kan bidra til auka biologisk mangfald gjennom å skape habitat for plantar og dyr, både på lands- og i vatn. Dette kan auke biodiversiteten i eit område. Effekten på naturmangfaldet avheng av ei rekkje faktorar, inkluderte utforminga til bassenget, plassering, det omkringliggjande miljøet og innhaldet av miljøgifter i sediment og vatn.

Føresetnader

Tørre fordrøyningsbasseng bør designast slik at dei har ein annan funksjon utanom ekstremnedbørshendingar, eksempelvis skateanlegg, idrettsbane, park eller torg. Fordøygningsbasseng må tømmast og reinas for sediment og søppel etter ei flaumhending.

Andre effektar tiltaket kan gi

Naturoppleving, rekreasjon, mental og fysisk helse: Blå og grøne omgivnader kan stimulere til auka fysisk aktivitet og redusere stress og psykisk helseplagar.

Nyttige lenker

Relevante berekraftsmål

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid