Formålet med forbudet er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger. Alle som hittil har brukt fossil fyringsolje og parafin, må fra 2020 bruke alternative løsninger til oppvarming av bygninger.

Alternativer til fossil oppvarming

Det finnes flere alternativer til fossil oppvarming, blant annet fjernvarme, varmepumper og biobrensler.

Kommunene fører tilsyn med forbudet

Kommunene er ansvarlig myndighet for å følge opp forbudet mot fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger. De fører tilsyn med at forbudet blir etterlevd i deres kommune.

Kommunene behandler også søknader om eventuelle unntak fra forskriften.