Omsettere av drivstoff til veitrafikk, anleggsdiesel og luftfart

De som er rapporteringspliktige etter produktforskriften kapittel 3 og § 2-21 er:

  • Omsettere av drivstoff til veitransport og omsettere av anleggsdiesel
  • Omsettere av drivstoff til luftfart

Med omsetter menes den som er ansvarlig for innbetaling av særavgift knyttet til drivstoffet eller flytende biobrensel.

Koblingen mot avgiftsregelverket betyr at en omsetters totale omsatte mengde drivstoff og/eller brensel er lik det volumet drivstoff som selskapet betaler særavgifter for. Omsatt mengde inkluderer også drivstoff eller brensel som er unntatt fra eller fritatt for særavgifter, men som en omsetter hadde vært ansvarlig for å betale særavgifter for dersom det var ilagt avgift. Omsatt mengde er totalvolumet som ligger til grunn for beregningen av oppfyllelse av de ulike kravene i forskriften.

Aktørene som er rapporteringspliktige må ta kontakt med Miljødirektoratet for å bli registrert og få tilgang til rapporteringsskjemaet. Alle omsettere som er omfattet av kravene må rapportere til Miljødirektoratet innen 31. mars hvert år.

Kvotepliktige virksomheter har eget rapporteringsregime

Kvotepliktige virksomheter som benytter flytende biobrensler eller som benytter biodrivstoff til luftfart, og som ønsker å nulltelle dette utslippet i sin rapportering, skal ikke bruke rapporteringstjenesten som er beskrevet i denne veilederen. For disse virksomhetene vil rapporteringen på bærekraftskriterier inngå i den årlige rapporteringen av de kvotepliktige utslippene til Miljødirektoratet.

Se skjemaer for kvotepliktig rapportering

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid