Elektroniske rapporteringsskjema i Altinn

Miljødirektoratet har utarbeidet elektroniske rapporteringsskjema der den rapporteringspliktige skal fylle ut sin rapport. Skjemaet vil bli tilgjengelig for den rapporteringspliktige for utfylling gjennom innlogging i Altinn. Rapporteringspliktige som ikke har fått tilgang til sitt skjema i Altinn må kontakte Miljødirektoratet og oppgi sitt organisasjonsnummer for å få tilgang til skjemaet. Personen som skal rapportere må få tildelt rollen "Energi, miljø og klima" i Altinn.

Vedlegg kan lastes opp i rapporteringsskjemaet med visse begrensninger for størrelse og type. Vedlegg som ikke er lastet opp i rapporteringsskjemaet kan eventuelt sendes Miljødirektoratet på epost.

Rapporteringsskjemaet har følgende hovedelementer:

 • Kontaktinformasjon til den som rapporterer og revisor. Kontaktinformasjon til revisor. Valg av type rapportering (f.eks. biodrivstoff til veitrafikk – obligatorisk rapportering). Valg av om samlet oppfyllelse av omsetningskravet skal benyttes.
 • Totalt volum omsatt drivstoff foregående år. Dette gjelder de som er omfattet av omsetingskravet i veitrafikk og omsetningskravet i luftfart kravet. For omsettere i veitrafikk skal totalt volum bensin og autodiesel fylles ut, samt biokomponenter i hhv. diesel og bensin. Omsettere i luftfart skal fylle ut totalt volum drivstoff til luftfart, ekskludert drivstoff til militære formål. Biokomponenter i drivstoff til luftfart skal også fylles ut. Energiinnhold i MJ/liter for drivstoffet er frivillig å fylle ut.
 • Omsatt biodrivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene foregående år. Her oppgis nøkkelopplysninger om bærekraftsegenskaper for hvert parti, disse omtales nærmere nedenfor.
 • Totalt volum omsatt avgiftsfri diesel foregående år. Gjelder kun for de som er omfattet av omsetingskravet i veitrafikk og kravet til klimagassreduksjon fra drivstoff. Her er det lagt inn mulighet til å rapportere inn eventuelt volum biodrivstoff solgt som avgiftsfri diesel, samt opplysninger om bærekraftsegenskaper.
 • Inngående og utgående balanse (IB og UB). Dette er en mulighet for å spesifisere lagerbeholdning av biodrivstoff som er dokumentert å oppfylle bærekraftskriteriene ved start og slutt av rapporteringsåret. Funksjonen kan benyttes hvis en andel av et parti er blitt omsatt innenfor rapporteringsåret. Ved beregning av telleren i omsetningskravet vil IB legges til og UB trekkes fra. Siden er frivillig å fylle ut, men det er kun fysisk lagerbeholdning som kan føres i IB og UB. Det vil si at hvis en omsetter har overoppfylt omsetningskravet med biodrivstoff som er tatt ut av lager og omsatt i rapporteringsåret, kan ikke bærekraftsegenskapene for disse partiene overføres til neste år i utgående balanse.
 • Samlet oppfyllelse av omsetningskravet. Gjelder kun de som har inngått samarbeid om samlet oppfyllelse av omsetningskravet. Her oppgis samarbeidende virksomhet(er), hvem som avgir og hvem som får godskrevet biodrivstoff og volum det er inngått samarbeid om. Omsetteren som "avgir" volum ved samlet oppfyllelse må være ansvarlig for betaling av særavgifter på dette volumet, og det er dermed denne omsetteren som skal rapportere dette under omsatt biodrivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene i punkt 3). Det kan ikke inngås samlet oppfyllelse mellom bærekraftssertifisert biodrivstoff i luftfart og veitrafikk.
 • Her gis en tilbakemelding på informasjonen som er lagt inn, inkludert automatisk utregning av om omsetningskravet for biodrivstoff er oppfylt.
 • Funksjon for å sende rapport til revisorgodkjenning. Opplasting av revisorberetning og andre vedlegg. Funksjon for forhåndsvisning og innsending til Miljødirektoratet.

Det er også mulig å laste opp opplysningene i rapporten som en json-fil. Det er en egen veileder på hvordan dette skal gjøres.

Nøkkelopplysninger om bærekraftsegenskaper

Hvis et parti med biodrivstoff eller flytende biobrensel skal brukes til å oppfylle omsetningskravene eller krav om klimagassreduksjon, skal nøkkelopplysninger om partiet oppgis i den årlige rapporteringen til Miljødirektoratet. Et parti er et volum biodrivstoff eller flytende biobrensel hvor alle egenskaper og bærekraftsegenskaper som rapporteres til Miljødirektoratet er sammenfallende. Den rapporteringspliktige skal for hvert parti fylle ut følgende opplysninger (aktuelle valg er gitt i parentes):

 • Type biodrivstoff/flytende biobrensel
 • Volum biodrivstoff/flytende biobrensel (Liter flytende biodrivstoff/biobrensel)
 • Type råstoff partiet er laget av
 • Opprinnelseslandet for råstoffet
 • Hvorvidt råstoffet er klassifisert som avansert (ja/nei)
 • Klimagassutslipp fra biodrivstoffet/biobrenselet over livsløpet (g CO2-ekv./MJ)
 • Om det i klimagassberegningen er benyttet bonusfaktor for råstoff som kommer fra kraftig forringet eller sterkt forurenset mark som er utbedret. (ja/nei).
 • Om det i klimagassberegningen er benyttet faktor for forbedret landbruksforvaltning. (ja/nei).
 • Hvordan klimagassbesparelsen er dokumentert (navn på frivillig sertifiseringsordning / egen dokumentasjon)
 • Hvordan overholdelse av arealkriteriene er dokumentert (navn på frivillig sertifiseringsordning / egen dokumentasjon / ikke relevant)
 • Hvordan overholdelse av prinsippene om massebalanse er dokumentert (navn på frivillig sertifiseringsordning / egen dokumentasjon)
 • ID-nummer fra sertifiseringsordning (frivillig utfylling)
 • Andre kommentarer/opplysninger (frivillig utfylling)

Hvis det i forbindelse med produksjonen av råstoffet til partiet er gjennomført tiltak for vern av jord, vann og luft osv., skal det lastes det opp et vedlegg med opplysninger om dette. Biodrivstoff og flytende biobrensler som er produsert av avfall og rester fra produksjonsprosesser trenger kun å oppfylle kriteriene knyttet til reduksjon av klimagassutslipp. For disse råstoffene skal det i rapporteringsskjemaet under punktet "Oppfyllelse av arealkriterier" krysses av for "ikke relevant". I tillegg til informasjon gitt i selve rapporteringsskjemaet skal det lastes opp en revisorberetning.

Arbeidsflyt rapporteringsskjema

Rapporteringsskjemaet fylles ut av den rapporteringspliktige. Skjemaet har funksjoner for å sende rapporten til revisor, laste opp revisorberetning og sende rapporten til Miljødirektoratet.  Arbeidsflyten er som følger:

 • Rapporteringspliktige fyller ut skjema og sjekker forhåndsvisning.
 • Rapporteringspliktige trykker "Send til revisor". Skjemaet vil da låses for redigering og det sendes en epost til revisor med en link til rapport og vedlegg. Det genereres automatisk en verifikasjonsID.
 • Revisor gjennomgår rapporten.
 • Hvis revisor oppdager feil i rapporten gir han/hun tilbakemelding til den rapporteringspliktige. Den rapporteringspliktige trykker "Lås opp skjema" og retter eventuelle feil. Deretter trykker han "Send til revisor". Det genereres da en ny verifikasjonsID. Denne prosessen kan gjentas ønsket antall ganger.
 • Revisor utarbeider sin revisorberetning og sender denne til den rapporteringspliktige. Revisor oppgir verifikasjonsID fra sist mottatt rapport i sin revisorberetning.
 • Den rapporteringspliktige laster opp revisorberetningen i rapporteringssystemet og trykker "Send inn skjema". Etter at revisor er ferdig med sitt arbeid og revisorberetning er lastet opp, skal den rapporteringspliktig ikke låse opp skjema. Miljødirektoratet vil kontrollere at det er samme verifikasjonsID på rapporten og på revisorberetningen.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid