Må rapportere omsatt drivstoff til veitrafikk og ikke-veigående maskiner i 2022

Produktforskriften stiller krav til at de som omsetter drivstoff til veigående og ikke-veigående kjøretøy og maskiner plikter å omsette drivstoff med et maksimalt livssyklusutslipp av klimagasser på 88,454 g CO₂-ekvivalenter/MJ i 2020. Denne bestemmelsen er en gjennomføring av artikkel 7a i EUs drivstoffkvalitetsdirektiv (98/70/EF). Elektrisitet til bruk i veitransport og biodrivstoff til luftfart kan telle med i oppfyllelsen av kravet.

Fordi dette kravet var formulert som et punktkrav som skulle nås i 2020 vil ikke Miljødirektoratet håndheve kravet i 2021 eller 2022. For å sikre riktig gjennomføring av drivstoffkvalitetsdirektivet var videreføring av kravet til reduksjon i klimagassutslipp på høring fra 13. januar til 13. mars 2022. Videreføring av kravet er innført fra 1. januar 2023.

For 2021 og 2022 vil bare rapporteringsplikten gjelde. Det innebærer at drivstoffomsetterne fortsatt må rapportere volum drivstoff som er omfattet av kravet, det vil si drivstoff til motorvogner, mobile ikke-veigående maskiner, landbrukstraktorer og fritidsbåter som ikke går til sjøs.

For omsettere som kun omsetter drivstoff til veigående trafikk vil rapportering etter kapittel 3 i produktforskriften medføre at rapporteringskravet i § 2-21 også er dekket.

Livssyklusutslipp av klimagasser fra biodrivstoff skal beregnes etter metoden som er beskrevet i produktforskriftens kapittel 3, vedlegg I til IV. Biodrivstoff som skal telle med i oppfyllelsen av kravet om reduserte klimagassutslipp, må oppfylle bærekraftskriteriene. Livssyklusutslipp for fossil bensin og diesel er gitt som standardverdier, og omsetterne skal derfor ikke rapportere dette selv i rapporteringsskjemaet.

Mengde omsatt drivstoff (både fossilt og biodrivstoff) må rapporteres inn for å beregne totalt klimagassutslipp per energienhet. For omsettere som kun omsetter drivstoff til veigående trafikk vil rapportering på omsetningskravet i veitrafikk medføre at rapporteringskravet i § 2-21 også er dekket. De som omsetter avgiftsfri diesel, som ikke er omfattet av omsetningskravet til veitrafikk, må rapportere volum omsatt fossilt avgiftsfri diesel.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid