En viss mengde av totalt omsatt drivstoff skal være biodrivstoff

I 2020 ble det innført et omsetningskrav for biodrivstoff i luftfart. De som omsetter drivstoff skal fra 1. januar 2020 sørge for at minimum 0,5 prosent av totalt omsatt mengde drivstoff til luftfart per år består av avansert biodrivstoff. Omsetningskravet for biodrivstoff til luftfart i 2021 og 2022 er uendret fra 2020. Kravet gjelder for drivstoff som selges i Norge til innenriks og utenriks luftfart.

 

For oppfyllelse av omsetningskravet i luftfart kan det bare medregnes biodrivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene.

I tillegg er det kun avansert biodrivstoff som kan telles med, det vil si biodrivstoff fremstilt av noen bestemte typer råstoff. Mer informasjon om hvilke råstoff som kan telle med finner du i veiledningsdokumentet. Det er ingen dobbelttelling ved beregning av kravet.

Drivstoff som går til flygninger utført av militært luftfartøy skal ikke inkluderes i beregningen av omsetningskravet. Dette unntaket er basert på at anvendelsesområdet gjelder "flygninger utført av militært luftfartøy". Dermed skal alt drivstoff som går til sivile kunder inkluderes i beregningen av omsetningskravet, uavhengig av om produktet er utviklet for militær bruk.

Beregning av omsetningskravet i luftfart

Omsetningskravet i luftfart blir regnet ut som vist nedenfor. I telleren inngår biodrivstoff som benyttes i luftfart. I nevneren inngår fossilt drivstoff og biodrivstoff. Alle typer drivstoff til luftfart inngår i nevneren. Det vil si jetdrivstoff (jetparafin som Jet A-1 og liknende), flybensin (AVGAS) og eventuelt andre drivstoff. Eventuelle volum drivstoff som går til militære luftfartøy skal ikke inkluderes i telleren eller nevneren.

Mulighet for samlet oppfyllelse av omsetningskravet

Produktforskriften åpner for at flere omsettere kan oppfylle omsetningskravet sammen. Ordlyden om samlet oppfyllelse i produktforskriften regulerer ikke hvordan dette skal skje.

Det er likevel klart at alle omsettere har en individuell plikt til å oppfylle omsetningskravet beregnet ut fra egen total omsetning av drivstoff. Dette innebærer at en omsetter som skal avgi volum ved samlet oppfyllelse må sørge for at de oppfyller sitt eget omsetningskrav før de avgir volum til en annen omsetter ved samlet oppfyllelse.

Det er opp til omsetterne om de ønsker å inngå avtaler seg imellom om samlet oppfyllelse.

Ved samlet oppfyllelse av omsetningskravet skal begge virksomheter rapportere til Miljødirektoratet. Alt biodrivstoff som skal inngå i oppfyllelsen av omsetningskravet må være rapportert til Miljødirektoratet og oppfylle bærekraftskriteriene.

Rapportering på samlet oppfyllelse foregår slik:

  • På første side i rapporteringsskjemaet skal hver omsetter fylle ut både totalt volum omsatt drivstoff og omsatt biodrivstoff foregående år. Dette skal sammenlagt tilsvare totalvolumet som omsetteren er eller hadde vært ansvarlig for å betale særavgifter for etter særavgiftsforskriften § 2-1, også dersom drivstoffet er unntatt fra eller fritatt for særavgifter.
  • Deretter skal omsetterne som inngår samlet oppfyllelse, rapportere hvilke volum det er inngått samarbeid om på en egen side i rapporteringsskjema. Dette volumet blir automatisk trukket fra eller lagt til i nevneren ved beregningen av om omsetningskravet er oppfylt.
  • Det er kun omsetteren som avgir volum ved samlet oppfyllelse som skal rapportere dette som en del av sitt totale omsatte volum og skal rapportere på oppfyllelsen av bærekraftskriteriene.

Hvis to eller flere virksomheter inngår en avtale om samlet oppfyllelse, og denne ikke blir overholdt av en eller flere parter, er dette et anliggende virksomhetene imellom.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid