En viss mengde av totalt omsatt drivstoff skal være flytende biodrivstoff

Omtsetningskravet for biodrivstoff sier at en viss mengde av det totale drivstoffet du omsetter til veitrafikk skal være flytende biodrivstoff.

Fra 1. januar 2021 er omsetninskravet for veitrafikk på 24,5 prosent. For å oppfylle kravet må omsetterne sørge for at 24,5 prosent av den totale mengden drivstoff de omsetter per år til veitrafikk består av biodrivstoff. For å oppfylle omsetningskravet kan man bare regne med biodrivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene.

Delkrav til avansert flytende biodrivstoff og andel bensin

Produktforskriften angir et delkrav til avansert biodrivstoff. Dette innebærer at en viss mengde av total omsatt mengde drivstoff til veitrafikk skal være avansert flytende biodrivstoff, det vil si biodrivstoff fremstilt av noen bestemte typer råstoff.

Volumet avansert biodrivstoff teller dobbelt ved beregning av oppfyllelse av det overordnede omsetningskravet. Fra 1. januar 2021 er delkravet på 9 prosent (uten dobbelttelling). Det vil si at delkravet oppfylles når avansert biodrivstoff utgjør minst 9 prosent av total mengde drivstoff omsatt til veitrafikk. 

Mer informasjon om hvilke råstoff som kan telle med i delkravet til avansert biodrivstoff og dobbeltelling finner du i veiledningsdokumentet.

Det er i tillegg krav om at minimum 4 prosent av omsatt mengde drivstoff til bensinkjøretøy per år skal bestå av biodrivstoff. Merk at dobbeltelling ikke gjelder for oppfyllelse av dette kravet. Delkravene skal telle inn i oppfyllelsen av det overordnede kravet av totalt omsatt mengde drivstoff til veitransport.

Beregning av omsetningskravet i veitrafikk

Omsettere av drivstoff til veitrafikk skal i henhold til forskriften sørge for at minst 24,5 prosent av omsatt volum er biodrivstoff fra 1. januar 2021.

Omsetningskravet blir regnet ut som vist nedenfor. I telleren inngår flytende biodrivstoff som benyttes i veitrafikk. I nevneren inngår flytende fossilt drivstoff (bensin og autodiesel) og flytende biodrivstoff som benyttes til veitrafikk.

Biodrivstoff som er avansert og kvalifiserer til dobbelttelling skal oppgis i rapporteringsskjemaet. Det blir da beregnet et "ekvivalent volum". Det vil si at dette biodrivstoffet får doblet sitt volum i rapporteringsskjemaet. Enheten blir da "liter ekvivalent". Resultatet blir for eksempel slik:

  • 1 liter biodrivstoff som kvalifiserer til dobbeltelling = 2 liter ekvivalent
  • 1 liter biodrivstoff som ikke kvalifiserer til dobbeltelling = 1 liter ekvivalent

Mulighet for samlet oppfyllelse av omsetningskravet

Produktforskriften åpner for at flere omsettere i veitrafikk kan oppfylle omsetningskravet sammen. Ordlyden om samlet oppfyllelse i produktforskriften regulerer ikke hvordan dette skal skje.

Det er likevel klart at alle omsettere har en individuell plikt til å oppfylle omsetningskravet beregnet ut fra egen total omsetning av drivstoff. Dette innebærer at en omsetter som skal avgi volum ved samlet oppfyllelse må sørge for at de oppfyller sitt eget omsetningskrav før de avgir volum til en annen omsetter ved samlet oppfyllelse.

Det er opp til omsetterne om de ønsker å inngå avtaler seg imellom om samlet oppfyllelse.

Ved samlet oppfyllelse av omsetningskravet skal begge virksomheter rapportere til Miljødirektoratet. Alt biodrivstoff som skal inngå i oppfyllelsen av omsetningskravet må være rapportert til Miljødirektoratet og oppfylle bærekraftskriteriene.

Rapportering på samlet oppfyllelse foregår slik:

  • På første side i rapporteringsskjemaet skal hver omsetter fylle ut både totalt volum omsatt drivstoff og omsatt biodrivstoff foregående år. Dette skal sammenlagt tilsvare totalvolumet til veitrafikk som omsetteren er avgiftspliktig for, i henhold til særavgiftsforskriften.
  • Deretter skal omsetterne som inngår samlet oppfyllelse, rapportere hvilke volum det er inngått samarbeid om på en egen side i rapporteringsskjema. Dette volumet blir automatisk trukket fra eller lagt til i nevneren ved beregningen av om omsetningskravet er oppfylt.
  • Det er kun omsetteren som avgir volum ved samlet oppfyllelse som skal rapportere dette som en del av sitt totale omsatte volum og skal rapportere på oppfyllelsen av bærekraftskriteriene.

Hvis to eller flere virksomheter inngår en avtale om samlet oppfyllelse, og denne ikke blir overholdt av en eller flere parter, er dette et anliggende virksomhetene imellom.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid