Rapportering skjer elektronisk via nettportalen Altinn. Rapporteringsplikten er hjemlet i produktforskriften paragraf 3-10.

Hvem skal benytte denne rapporteringstjenesten?

Følgende aktører skal bruke denne rapporteringstjenesten:

  • omsettere av drivstoff til veitransport som skal oppfylle omsetningskravet i produktforskriftens § 3-3
  • omsettere av drivstoff til veitransport, ikke-veigående mobile maskiner, landbrukstraktorer og fritidsbåter som ikke går til sjøs som benytter biodrivstoff for å oppfylle kravet til 6 prosent reduserte livssyklusutslippene av klimagasser i forskriftens § 2-21

Kvotepliktige virksomheter som benytter flytende biobrensler eller som benytter biodrivstoff til luftfart, og som ønsker å nulltelle dette utslippet i sin rapportering, skal ikke bruke denne rapporteringstjenesten. For disse virksomhetene vil rapporteringen på bærekraftskriterier inngå i den årlige rapporteringen av de kvotepliktige utslippene til Miljødirektoratet. Se skjema for industri og luftfart.

Aktører som tidligere ikke har brukt denne rapporteringstjenesten, men som er rapporteringspliktige etter produktforskriften bør ta kontakt med Miljødirektoratet for å bli registrert og få tilgang til rapporteringsskjemaet.

Veileder

Miljødirektoratet arbeider med å oppdatere veilederen for rapportering på bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel. Denne veilederen gir utfyllende informasjon om hvordan de ulike kravene i forskriften skal forstås og hvordan rapporteringsskjemaet skal benyttes.

Ny versjon vil publiseres her når den er oppdatert.

Kontakt

Ved spørsmål om biodrivstoff, inkludert kravene i produktforskriften kapittel 3, ta kontakt per e-post:

Innlogging via Altinn

Innloggingen til Miljødirektoratets rapporteringstjeneste skjer via Altinn. Fremgangsmåten er beskrevet i Kom i gang-veilederen. På de to første sidene beskriver veilederen:

  • den vanlige metoden for innlogging i åtte steg
  • en kjapp metode for innlogging ved å bruke denne dyplenken
  • løsningen på fire vanlige feil man kan gjøre i løpet av stegene

På steg 7 må du velge rett organisasjonsnummer. Du kan søke opp organisasjonsnumrene dine på www.brreg.no.

Hjelp til innlogging på Altinn

Ved spørsmål om tildeling av roller og annen bruk av Altinn, ta kontakt med Altinn brukerservice, telefon 75 00 60 00 eller e-post: support@altinn.no.