Tilbydere av EU-kvoter (EUAer)

Miljødirektoratet har ingen fullstendig oversikt over hvilke aktører som selger EU-kvoter som kan brukes til oppgjør av kvoteplikt i EUs kvotesystem. Følgende virksomheter med konto i det norske klimakvoteregisteret oppgir at de selger EU-kvoter (EUAer):

DNB (kontakt: dnbcommodities@dnb.no)
CEMASYS.COM AS (kontakt: perotto@cemasys.com)
Kinect Energy (kontakt: agussiaas@kinectenergy.com)

Merk at listen ikke er uttømmende.

Dersom din virksomhet ønsker å stå oppført på listen over, ta kontakt med oss.

Bruk av klimakvoter utstedt i fase 3 (2013-2020) til oppgjør i fase 4 (2021-2030)

Se artikkel 13 i klimakvotedirektivet  som ble vedtatt i april 2018.

I henhold til klimakvotedirektivet vil kvoter som blir opprettet fra og med 2013 være gyldige på ubestemt tid, men kvoter opprettet fra og med fase IV vil ikke være gyldige bakover i tid.

Merk: kvotene som virksomhetene får utdelt i 2021 (fase 4-kvoter) kan ikke brukes til oppgjøret i april 2021 for utslipp i rapporteringsåret 2020 (fase 3).

Krav til LEI-nummer ved kjøp og salg av klimakvoter

EU kvoter er definert som et finansielt instrument under MIFID II. Alle virksomheter som handler kvoter fra et verdipapirforetak, vil bli påkrevd et LEI-nr. Verdipapirforetaket må rapportere enhver handel med verdipapirer (kvoter) til tilsynsmyndighetene. EUA-er er ikke fristilt fra disse reglene, men det finnes enkelte unntak for kvotepliktige virksomheter. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid