LEI-nummer

Klimakvoter innenfor EUs klimakvotesystem er definert som et finansielt instrument under MIFID II. Alle virksomheter som handler kvoter fra et verdipapirforetak, vil bli påkrevd et LEI-nummer. Verdipapirforetaket må rapportere enhver handel med verdipapirer (kvoter) til tilsynsmyndighetene. EUA-er er ikke fristilt fra disse reglene, men det finnes enkelte unntak for kvotepliktige virksomheter. 

Fra og med 1. januar 2021 skal virksomheter som har LEI-nummer legge dette inn som informasjon om kontohaver i kvoteregisteret. 

Når du er innlogget i registeret, må du

 • trykke på kontonummeret til den aktuelle kontoen
 • velge arkfanen 'Account Main'
 • skrolle ned til 'Account Holder'
 • trykke på knappen 'Update'
 • skrive inn LEI-nummer i feltet 'Legal Entity Identifier' under virksomhetsnavnet

Informasjonsplikt for kontorepresentanter og kontohavere

Som kontorepresentant har du plikt til å følge opp og kontrollere at informasjonen om deg selv og virksomheten du representerer er riktig og oppdatert i klimakvoteregisteret. Du foreslår endringer direkte i registeret, og disse sendes til godkjenning hos Miljødirektoratet. Enkelte endringer krever også endringer i EU Login, som er EUs brukergodkjenningstjeneste. Miljødirektoratet sender hver år ut en påminnelse om at du må sjekke dine opplysninger i registeret innen 31. desember.

Oppdatere personalia

Under finner du en nærmere beskrivelse av hvordan du endrer mobilnummer, epostadresse og privat adresse i registeret. Miljødirektoratet vil gå igjennom alle endringer du foreslår i registeret, og godkjenne eller avslå endringene.

Endre mobilnummer

Denne beskrivelsen forutsetter at du fortsatt har tilgang til ditt gamle nummer. Endringer av mobilnummer knyttet til deg som er kontorepresentant i kvoteregisteret må gjøres to forskjellige steder:

 1. Klikk på tannhjulet ved siden av navnet ditt øverst til høyre
 2. Velg "My Account", deretter "Manage my mobile phone numbers"
 3. Velg "add a mobile phone number". Skriv inn nytt mobilnummer.
 4. Du vil motta en kode på sms for å bekrefte endringen
 5. Start igjen fra punkt 3, men velg "delete a mobile phone number" for å fjerne det gamle nummere.

Etter å ha endret mobilnummer i EU-login vil du ved neste innlogging i registeret bli bedt om å bekrefte dette nye mobilnummeret. Når du bekrefter dette vil endringen sendes til godkjenning hos Miljødirektoratet.

Hvordan oppdatere adresse

For å endre din private adresse (Folkeregistrert adresse) gå inn på kontoen og på informasjonen om deg som kontorepresentant:

 1. Klikk på "accounts" i menyen til venstre
 2. Klikk på kontonummer i tabellen
 3. Klikk på arkfanen "authorised representantive" eller "additional authorised representative" (avhengig av din rolle)
 4. Klikk på Update, skriv inn ny adresse og "submit"

Endre epostadresse

Endringer av e-postadresse knyttet til deg som er kontorepresentant i kvoteregisteret må gjøres to forskjellige steder:

Oppdatere dokumentasjon sendt til Klimakvoteregisteret

Som kontorepresentant i klimakvoteregisteret skal du sørge for at dokumentasjonen du har sendt inn for å få tilgang til registeret, til enhver tid er oppdatert og gyldig.

Dette sikres ved at du:

 • Søker om ny politiattest hos politiet hvert 3. år, og leverer inn denne til Miljødirektoratet. (Gjelder også for fullmaktsgivere for handels- eller personkontoer).
 • Bekrefter din identitet overfor Miljødirektoratet med elektronisk ID hvert 3. år.

Miljødirektoratet vil sende deg en påminnelse på epost når det nærmer seg utløpsdato for dine dokumenter.

Krav til attestering av dokumenter

Ingen attestering kan være eldre enn tre måneder regnet fra når Miljødirektoratet mottar nye attesterte dokumenter. Ved tvil om attesteringens gyldighet, kan Miljødirektoratet kreve at nye, attesterte eksemplarer av dokumentene, og eventuelt også attesterte tilleggsdokumenter, sendes inn.

Krav til innsending av dokumenter

Alle utenlandske dokumenter må sendes per post til Miljødirektoratet. Vi anbefaler at politiattesten(e) sendes inn til oss per post, ettersom attestene kan inneholde sensitive opplysninger.

Miljødirektoratet
Klimakvoteregisteret
Postboks 5672, Torgarden
7485 Trondheim

Miljødirektoratet holdes ikke ansvarlig for dokumenter som kommer på avveie i postgangen.

Glemt passord

Gå til EU Loginsiden: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login

 1. Skriv inn din epostadresse og klikk "Next"
 2. Klikk på "Lost your password?"
 3. Skriv inn "captcha"-koden
 4. Klikk på "Get a password"

Du vil nå få tilsendt en e-post med en lenke. Klikk på lenken i eposten og skriv inn nytt passord 2 ganger. Du kommer nå tilbake til det første innloggingsbildet og kan logge inn på nytt.

Informasjon om eierskap

Kvotepliktige stasjonære virksomheter skal legge inn informasjon om morselskap og eventuelle datterselskaper til den kvotepliktige virksomheten i registeret.

Logg inn i kvoteregisteret og gå inn på den aktuelle driftskontoen ("operator holding account")

 • Gå til arkfanen "Installation"
 • Klikk på "update"
 • Legg inn navn og organisasjonsnummer på morselskap ("parent undertaking")
  • Hvis morselskapet også eier andre kvotepliktige virksomheter, og allerede er lagt inn i registeret av en av disse, bruk søkefunksjonen for å søke opp navnet på virksomheten
 • Legg inn navn og organisasjonsnummer på datterselskaper. Det er mulig å legge til flere datterselskaper. 
 • Opplysningene må godkjennes av en annen kontorepresentant

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid